05 december 2017Financiering, VVT Nieuws

NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de bedrijfsvoering van aanbieders van verpleging en verzorging. Uit dit onderzoek blijkt dat de hervorming van de langdurige zorg in 2015 voor zorgorganisaties een grote omslag is geweest. Met dit onderzoek biedt de NZa handvatten waarmee zorgorganisaties hun bedrijfsvoering over compliant registreren en declareren kunnen bijstellen.

Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van de NZa onderzoek gedaan naar de opvattingen en de praktijk van aanbieders van verpleging en verzorging op het vlak van correct declareren. Door de wijzigingen in de langdurige zorg in 2015 valt de zorg die zij aanbieden nu onder verschillende wetten: de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Daardoor moeten zij afspraken maken met veel verschillende partijen: zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars. Zorgaanbieders hebben hun administratie hierop moeten aanpassen. Dat is een complex proces, zo blijkt uit gesprekken die met aanbieders zijn gevoerd.

Hoe pakt ActiZ dit verder op?

De NZa heeft de uitkomsten van het onderzoek met ActiZ besproken. Doel hiervan was om gericht aandacht te vragen voor de bedrijfsvoering als bouwsteen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarbij is besproken dat het van belang is dat de uitkomsten van het onderzoek niet als afzonderlijk traject worden opgepakt maar dat deze worden meegenomen bij de ontwikkeling van de kwaliteitskaders. Een goede bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor het bieden van goede zorg.

ActiZ zal samen met de NZa en andere partijen het thema ‘kwaliteit van de bedrijfsvoering’ oppakken en hier nader uitwerking aan geven. ActiZ is in dit kader reeds gestart met een werkgroep kwaliteit bedrijfsvoering.

 

 

1-DSC_0066-001