30 januari 2018Financiering, VVT Nieuws

Controles op fout ingediende declaraties start 1 april 2018

Zorgverzekeraars Nederland heeft zorgorganisaties een brief gestuurd, waarin zij aangeven per 1 april 2018 te starten met de controle of declaraties op de goede plaats worden ingediend. Voor leden van ActiZ gaat het om onder meer wijkverpleging of elv voor cliënten met een Wlz-indicatie.

 

Met deze controles wordt voor de korte termijn in ieder geval gezorgd dat indien er samenloop van zorg is, dit relatief snel wordt gesignaleerd. Een structurele lange termijn oplossing die al bij aanvang zorg zorgt voor signalering is nog onderwerp van overleg met alle stakeholders. Hierover is eind vorige week ook overleg geweest bij het ministerie van VWS.

 

ActiZ heeft daarbij aangegeven dat er wel helderheid moet zijn over welke verpleging wel naast een Wlz indicatie (en elv) gegeven kan worden. Het standpunt van het Zorginstituut blijkt niet door iedereen op gelijke wijze geïnterpreteerd te worden. Indien dit als onderaannemer van het ziekenhuis ingevuld moet worden, blijkt dit bovendien tot administratieve lasten te leiden. Juist vanwege de te verwachten sterke groei aan ziekenhuisverplaatste zorg moet dit onderdeel goed zijn geregeld. Daarnaast moet rekening gehouden worden met ontwikkelingen rond de elv: mocht de crisisregeling Wlz vervallen en overgaan naar de elv dan zal deze toegankelijk moeten zijn voor Wlz cliënten die thuis wonen. Geconstateerd werd ook dat hier de discussie doorheen loopt over Wlz zorg thuis (in de vorm van MPT of VPT), die leidt tot de zorgval en eigen bijdragen.

 

Controles door zorgverzekeraars naar de toekomst toe

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april aanstaande controleren of declaraties voor verleende zorg altijd op de goede plaats worden ingediend. Dit is iets later dan eerder aangekondigd. Zie hiervoor ons ledenbericht uit oktober. Zorgverleners kunnen daarover, in aanloop naar 1 april aanstaande, benaderd worden door zorgverzekeraars en/of zorgkantoren.

 

Het gaat voor zorgverleners om de volgende twee situaties:

  1. Wijkverpleging, elv, huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, eerstelijns diagnostiek of niet-persoonsgebonden hulpmiddelenzorg wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar voor een verzekerde die in een Wlz-instelling verblijft én behandeling ontvangt. Als blijkt dat een declaratie ten onrechte is ingediend bij de zorgverzekeraar, dan wijst deze de ingediende declaratie af (met een retourcode). Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft.
  2. Wijkverpleging of elv wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar voor een verzekerde met een Wlz-indicatie; in de periode 1 april tot 1 juli 2018 gaan zorgverzekeraars signaleren of er voor cliënten wijkverpleging of elv is gedeclareerd in dezelfde periode dat deze cliënten een geldige Wlz-indicatie hebben. Zorgverleners worden door de zorgverzekeraar geïnformeerd als de declaratie ten onrechte is ingediend. Deze zorg moet namelijk worden vergoed uit de Wlz. Het doel van het signaleren is dat de zorglevering vanuit de Zvw wordt beëindigd en de zorglevering vanuit de Wlz wordt gestart. Zorgverleners wordt verzocht om dit samen met de cliënt en het betrokken zorgkantoor te organiseren.
    Vanaf 1 juli a.s. gaan zorgverzekeraars de declaraties wijkverpleging of elv afwijzen voor alle clienten met een Wlz-indicatie. In het overleg bij VWS is wel door meerdere partijen aangegeven dat de overgangstermijn tot 1 juli wel erg krap is. Daarbij is nadrukkelijk een relatie gelegd naar perspectief op de lange termijn oplossing.

    Controles m.b.t. de afgelopen jaren
    Zoals uit de brieven van ZN blijkt, gaat het in de bovengenoemde aanpak om toekomstige declaraties. Situaties m.b.t. het verleden laat ZN aan de zorgverzekeraars zelf. Hierover heeft ActiZ een juridisch advies laten opstellen. Voor dit advies zie ons ledenbericht.
1-DSC_0066-001