01 april 2019Wonen

Informatieplicht energiebesparing: wat moet u doen per 2019?

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat vanaf 2015. Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen door gerichte handhaving op bedrijven die achterblijven in het nemen van maatregelen.

ActiZ heeft in oktober 2018 de Tweede Kamer gevraagd om versoepeling van de maatregel, maar de Kamer heeft dat niet gehonoreerd. ActiZ tracht sindsdien samen met andere branches en VWS de administratieve lasten die voortvloeien uit deze informatieplicht te beperken. Hieronder wordt dit toegelicht.

Wat houdt de informatieplicht in en per wanneer moet deze worden ingevuld?

Als u onder de informatieplicht valt (inrichting met verbruik boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar), moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen. De zogenoemde Erkende MaatregelenLijst (EML) is daarbij het uitgangspunt. Deze lijst bevat maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar. Met de wetchecker energiebesparing controleert u snel welke verplichtingen voor u gelden. Een inrichting is voor het bevoegd gezag een terrein met alle gebouwen erop en activiteiten die daar plaatsvinden (dus alles binnen het hek).

Als u verplicht bent een ‘Energie-audit’ in te vullen (instelling waar bij alle locaties tezamen meer dan 250 fte werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen), dan moet u in december 2019 deze (vernieuwde) audit aanleveren aan het bevoegd gezag. Wellicht hebt u dat in 2015 ook al gedaan. ActiZ heeft toen samen met VGN, GGZ Nederland en het Milieuplatformzorg (MPZ) een format gemaakt. Datzelfde format kunt u ook nu weer gebruiken. Omdat deze beide wettelijke verplichtingen in elkaar verlengde liggen mogen EED-plichtige bedrijven de informatieplicht uitstellen tot 5 december wanneer de nieuwe EED aangeleverd moet worden.

Voldoen aan de informatieplicht

De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft een Stappenplan Informatieplicht gepubliceerd. Daarmee kunt u bepalen welke maatregelen u moet nemen. Als u dus wel aan de informatieplicht moet voldoen (omdat u nog niet eerder een energie-audit invulde), kan dit stappenplan behulpzaam zijn. Het stappenplan brengt u in enkele stappen bij het zogeheten e-loket, het loket op internet waar u uw gegevens moet invullen. Klik hier voor de Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing

 Voordat u gaat invullen zijn de volgende zaken van belang:

  • ActiZ is via VNO-NCW betrokken geweest bij de test van het e-loket. Hieruit kwamen veel onvolkomenheden naar voren waarbij bovendien bleek dat het administratief erg belastend is. EZK en RVO hebben vervolgens verbeteringen aangebracht, maar onder grote tijdsdruk is dit nog steeds niet geheel op orde. Zo is niet duidelijk wat de definitie van bedrijf en instelling of onderneming is. ActiZ verwacht dat er nog verbeteringen volgen die het invullen eenvoudiger en duidelijker maken. In de bijlage voegen we nog de ‘handleiding e-loket van RVO’ toe.
  • ActiZ heeft samen met GGZ-Nederland en VGN met EZK en RVO afgesproken dat naast het invullen van het e-loket ook een upload-optie wordt toegevoegd vanuit Excel of vastgoedmanagementsystemen.
  • ActiZ is (samen met GGZ-Nederland en VGN) met MPZ in overleg om een eenvoudig Excel-bestand te laten ontwerpen, waarin de erkende maatregelen (EML) zijn verwerkt én waarin de energie-audit is verwerkt én waarmee instellingen zelf ook snel inzicht hebben in hun eigen stand van energiebesparing en energiemaatregelen. Bedoeling is dat het helpt bij het verdere vormgeven en uitwerken van het eigen vastgoedverduurzamingsplan. Het is een snelle scan om de te nemen maatregelen te plannen tussen nu en 2030 (met doorkijk naar 2050) en om zo de kosten en besparingen en de CO2-reductie in beeld te krijgen (en eenvoudig aan het bevoegd gezag door te geven). Uiteindelijk moet iedere instelling zelf haar eigen weg hierin vinden en haar eigen instrumentarium samenstellen, maar ActiZ wil hiermee een tool bieden die gebruikt kan worden voor a) de informatieplicht, b) de EED en c) de verduurzamingsroutekaart. Daarbij wordt een handreiking ontwikkeld. We verwachten dat het instrument van MPZ rond mei operationeel zal zijn.
  • Lokaal/regionaal worden met de Omgevingsdiensten soms eigen afspraken gemaakt over de informatieplicht. Het is daarom zinvol om zelf proactief het bevoegd gezag te benaderen met een eigen aanpak/oplossing. Een andere aanvliegroute kan lopen via een lokale Green Deal. Daarin kunnen partijen samen met de gemeente of de Omgevingsdiensten (als het bevoegd gezag) eigen afspraken maken, bijvoorbeeld om voorlopig nog af te zien van de informatieplicht; de gemeente zal dan dus niet handhaven. In de regio Arnhem is voor een dergelijke aanpak gekozen.
  • Wordt er nog meer voorlichting gegeven? Intrakoop gaat enkele informatiedagen organiseren. Leden van Intrakoop kunnen deze dagen bezoeken.
  • Tenslotte adviseren we u de site van de RVO regelmatig te raadplegen voor nieuwe informatie.
1-DSC_0066-001