VVT-Kwaliteit

Model Zorgleefplan Verantwoorde Zorg

Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is een kwalitatief hulpmiddel voor het realiseren van Verantwoorde zorg. Dat is zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt vakbekwaam ondersteunt. Keuzevrijheid, eigen regie en veiligheid voor cliënten staan daarbij centraal.

Om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk zijn van zorg, zijn vakbekwame professionals nodig die werken vanuit een gevoel en interesse voor het wel en wee van de cliënt. In de meer complexe zorg is een belangrijk onderdeel het adequaat om kunnen gaan met de gezondheidsrisico’s die de cliënt loopt, op een manier die recht doet aan het eigen leven van de cliënt.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op www.zorgvoorbeter.nl.

Vier domeinen
Voor een oriëntatie op het gewone (specifieke!) eigen leven van de cliënt is in het model gebruik gemaakt van de vier zogenoemde domeinen van kwaliteit van leven: de woon/leefomstandig-heden, de sociale kant van het leven (participatie), het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid, en het mentale welbevinden van de cliënt als persoon. Hiermee wordt dus de smalle focus van ‘zorgproblemen’ verlegd naar de persoonlijke mogelijkheden die er zijn voor een zo prettig mogelijk ‘leven met gebreken’ voor de cliënt. 

Kwaliteit van leven
Het Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is in 2006 ontwikkeld in aansluiting op het toenmalige visiedocument Op weg naar normen voor verantwoorde zorg. Hoewel het kwaliteitskader dat daarna ontwikkeld is ten behoeve van verantwoording nu achterhaald is, is de kwaliteit van leven visie nog altijd even actueel.

 

De verschuiving van het professionele perspectief naar het clientenperspectief is zelfs nog veel sterker geworden in de huidige transitie. Zie ook de brochure’s Vakbekwaam mensenwerk en Eigen regie, een sociaal begrip.