Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Verenigingsstructuur

testje

ActiZ is van en voor de leden. In de transparante structuur van onze vereniging kunnen zij daarom op een laagdrempelige manier actief participeren.

De ActiZ-vereniging is van onderop opgebouwd en bestaat uit een bestuur en drie segmenten (Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg) met voldoende samenhang tussen de verschillende onderdelen. Daarnaast is er een afdeling ActiZ Jeugd.

De segmenten worden geleid door kerngroepen. Daarnaast kent ActiZ een tweetal branchebrede thema's: Arbeid en Informatisering. Deze worden geleid door commissies. De kerngroepen en commissies bestaan uit bestuurders en directeuren van onze lid-organisaties. De kerngroepen krijgen mandaat van de ALV en daarbinnen hebben zij de autonomie om de belangen van hun segment te behartigen. Zij hebben verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en lobby, kennisontwikkeling binnen hun segment en de participatie van leden en een gedragen besluitvorming. De commissies zijn verantwoordelijk voor het betreffende branchebrede thema en werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Bestuur

Het ActiZ-bestuur, waarin alle segmenten en thema’s zijn vertegenwoordigd, zorgt voor samenhang en verbinding tussen de segmenten en thema's. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor een krachtige en eensluidende boodschap in de lobby en de media en toetst of de kerngroepen de leden hebben geconsulteerd.

Kerngroep Zorg Thuis

De kerngroep Zorg Thuis richt zich op beleidsbeïnvloeding en -ontwikkeling met betrekking tot bekostiging, wet- en regelgeving, contractering, en op de kwaliteit van de wijkverpleging en beroepsontwikkeling van de wijkverpleegkundige.

Kerngroep Revalidatie & Herstel

De kerngroep Revalidatie & Herstel richt zich op de strategische ontwikkeling en positionering van de Geriatrische Revalidatiezorg, het Eerstelijns Verblijf en de extramurale behandeling.

Kerngroep Wonen & Zorg

De kerngroep Wonen en Zorg richt zich op beleidsbeïnvloeding en -ontwikkeling met betrekking tot bekostiging, wet- en regelgeving, contractering en kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Kennisdeling en (technologische) innovatie zijn andere aandachtspunten.

Commissie Arbeid

De commissie Arbeid richt zich op beleidsbeïnvloeding, -advisering en -ontwikkeling met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in de zorg. Het afsluiten van de cao VVT is een van de speerpunten.

Commissie Informatisering

De commissie Informatisering richt zich op beleidsbeïnvloeding en -ontwikkeling, innovatie en kennisdeling op het gebied van eHealth, digitalisering van bedrijfsprocessen, gegevensuitwisseling, Big Data, ICT-veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Afdeling ActiZ Jeugd

De afdeling ActiZ Jeugd richt zich op één gezin, één plan, één regisseur en zet zich in voor vrije regelruimte van de professional om dit te realiseren.