Thema's

financiering

Een goede financiering van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde voor cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg, zoals gerichte bekostiging, beperking van administratieve lasten, ruimte voor maatwerk en cliëntvolgende financiering. 

kwaliteit

De eisen van de maatschappij aan de ouderenzorg zijn hoog, mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Het is echter belangrijk dat die eisen niet vertaald worden in ‘afvinklijstjes’ en een overdaad aan regels. Verantwoording over de kwaliteit van zorg kan op verschillende manieren. Daarnaast is het werken aan voortdurende verbetering van kwaliteit van belang. Daarvoor biedt ActiZ verschillende handreikingen en middelen.

wonen

Vernieuwingen en ontwikkelingen op gebied van zorgvastgoed, wonen en de combinatie wonen, welzijn, zorg. Ook de ontwikkelingen op gebied van domotica, voor zover deze ondersteunend zijn aan het wonen.

zorg & ondersteuning

Een aantal specifieke vormen van zorg en ondersteuning staat bijzonder in de belangstelling. Bij deze zorgvormen staat alle bijbehorende informatie bij elkaar. Meer algemene informatie over bijvoorbeeld financiering, kwaliteit of wet- en regelgeving staat onder de betreffende thema’s.

ondernemerschap

Randvoorwaarden voor ondernemerschap; omgang met adiministratieve lasten, ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap, goede informatie voor de bedrijfsvoering via de ActiZ benchmark zorg, helderheid over mededinging en samenwerking, marketing.

wet- en regelgeving

ActiZ houdt actief de vinger aan de pols bij wetswijzigingen en nadere invulling van de Wet langdurige zorg. We proberen noodzakelijke regels in de praktijk ook uitvoerbaar te houden en overbodige of belemmerende  regels zoveel als mogelijk te voorkomen.  

informatisering

Veranderingen in de maatschappij vereisen een digitale transformatie in de zorg. De digitale transformatie maakt het mogelijk om de zorg op geheel nieuwe wijze te organiseren met behulp van technologie, vanuit het eigenaarschap van de cliënt.