VVT-Wet en regelgeving

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)

Deze wet is van kracht sinds 1 juli 2017. Deze wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer, de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners en geeft cliënten het recht om hun dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. De wet is een Nederlandse wet die aanvullend is op de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens – niet specifiek voor de zorg, maar breder). 

Inzagerecht en logging met ingang van 1 juli 2020

Daarnaast geeft de wet cliënten het recht om kosteloos het eigen dossier elektronisch in te zien of er een afschrift van te ontvangen. Ook moet de mogelijkheid geboden worden in te zien wie het dossier heeft bekeken. Dit deel van de wet is ingegaan op 1 juli 2020. Invoer van een ander artikel, gespecificeerde toestemming, bleek niet haalbaar en is tot nader order uitgesteld. Lees  meer over de Wet elektronische verwerking van gegevens

NEN 7510, 12 en 13

In het bij de wet behorende Besluit Elektronische Gegevensverwerking Zorgaanbieders is de NEN 7510, 7512 en 7513 verplicht gesteld per 1 januari 2018.

Zie ook NEN 7510, 7512 en 7513 – Informatieveiligheid in de zorg 

Toestemming

Een patiënt is niet verplicht toestemming te geven om zijn medische gegevens elektronisch beschikbaar te laten stellen aan andere zorgverleners. Wanneer je geen toestemming wil geven, heeft dit geen gevolgen voor de manier waarop de zorg geregeld wordt. De zorgverlener blijft verplicht om op een andere manier zoveel mogelijk informatie die hij nodig heeft voor de behandeling te verzamelen, bijvoorbeeld door deze bij de patiënt zelf te vragen. 

Bedrijfsarts en zorgverzekeraar uitgesloten

Deze wet verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in elektronische uitwisselingssystemen te kijken. Alleen zorgaanbieders met wie een behandelrelatie bestaat, of wanneer een client toestemming heeft gegeven om gegevens beschikbaar te stellen, kunnen gegevens ingezien worden. De wet voorziet ook in een hoge boete voor zorgverzekeraars die toch misbruik maken.

Annemiek Mulder