VVT-Informatisering

Stimulans MedTech door overheid

Minister Bruins wil dat de juiste slimme Medisch Technologische (MedTech)-oplossingen beschikbaar komen in de zorg. Daartoe ziet hij een belangrijke rol voor de overheid. MedTech die niet bijdraagt aan de doelmatigheid of betaalbaarheid van de zorg, moeten vroegtijdig uit het systeem worden gefilterd. Samen met veldpartijen wordt een Nationale Agenda MedTech 2020-2024 vorm gegeven.

Minister Bruins neemt nu - na de aanpak bij digitale gegevensuitwisseling - ook een actieve rol op het gebied van Medtech. Hij schetst een overheid die enerzijds ordent en stelselverantwoordelijk is en om die redenen strakke kaders en eisen formuleert. Anderzijds een overheid die partijen bij elkaar brengt en de sector stimuleert tot het leveren van goede, doelmatige en betaalbare zorg.

Gericht op vier thema’s

Bruins richt zich hierbij op onderstaande thema’s:

  1. ‘Een evenwichtige markt’. Doel is het bevorderen van een samenhangende aanpak van vraagstukken rondom MedTech. En het stimuleren van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en meerwaarde voor de patiënt van bestaande en nieuwe MedTech. Onderdeel hiervan is een marktscan die partijen zicht moet geven op wat er gaat komen (horizonscanning) en het Health Innovation Initiative (Hii) Holland.
  2. Zorg en ondersteuning op de juiste plek met MedTech’. Hij wil het gebruik van technologie in de thuissituatie stimuleren door goede voorbeelden op te schalen en hierbij voortbouwen op bestaande e-health-toepassingen.
  3. Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt’.Dit thema is gericht op het bevorderen van gepast gebruik van MedTech en meer onderzoek naar doelmatigheid en uitkomsten van de hulpmiddelenzorg voor betere beslissingen tussen voorschrijver en eindgebruiker.
  4. ‘Eenvoudig toegang tot een hulpmiddel’. Hij wil de domeinoverstijgende problematiek bij de de aanspraak en vergoeding van de hulpmiddelenzorg aanpakken. Onder meer door betere cliëntondersteuning, lastenvermindering en een verkenning naar een meer logische, uitvoerbare vergoedingsregelingen.

Aanpak korte termijn

In de komende periode wordt met veldpartijen een nationale agenda MedTech 2020-2024 opgesteld. Voor de korte termijn wordt de nadruk gelegd op:

  • Het operationeel maken van het Health Innovation Initiative Holland (Hii Holand);
  • het stimuleren van opschaling van goede praktijkvoorbeelden van MedTech in Nederland (additioneel aan wat er momenteel al gebeurt op dit vlak), om de beweging naar zorg en ondersteuning op de juiste plek te realiseren en
  • oplossingsrichtingen verkennen voor vereenvoudiging van de aanspraak en vergoeding van medische hulpmiddelen uit de verschillende domeinen.

Reactie ActiZ

ActiZ zal zorgen voor betrokkenheid bij het opstellen van de MedTech agenda en verkent aansluiting bij Hii Holland. Het is goed om zaken te versnellen en de benodigde transformatie te realiseren om de Juiste Zorg op de Juiste plek te krijgen. ActiZ gaat er vanuit dat de behoeften en de kwaliteit van leven van de cliënt/patiënt de ultieme toets blijft en dat de kaders niet zullen verengen tot doelmatigheid en betaalbaarheid.

Meer info