VVT-Zorg

Veelgestelde vragen GRZ

Wat is de aanspraak op GRZ?

In het Besluit zorgverzekering, dat onder de Zvw hangt, is sinds 2013 de aanspraak geriatrische revalidatiezorg opgenomen. Daaruit volgt dat dat de geriatrische revalidatiezorg:

  • Multidisciplinaire zorg omvat;
  • Geleverd wordt door een specialist ouderengeneeskunde;
  • Gericht is op terugkeer naar (verzorgings-)huis;
  • (Binnen een week) volgt op verblijf in verband met geneeskundige zorg door een medisch specialist (verblijf in het ziekenhuis);
  • Een cliënt die op dit moment al behandeling en verblijf vanuit de Wlz krijgt (verpleeghuiszorg) valt niet binnen de aanspraak voor de GRZ, maar kan worden behandeld via een ZZP 9b, waarmee deze in de Wlz blijft;
  • Start met een klinische opname (ten minste 1 dag) in een organisatie die geriatrische revalidatiezorg biedt;
  • Maximaal 6 maanden duurt.

Lees de volledige tekst van de aanspraak.

Met ingang van 2015 zijn er een aantal aanpassingen opgenomen in de wet, wat tot doel heeft te zorgen voor een betere toegang.

  • Dit betekent dat de zorg binnen een week moet aansluiten op verblijf in een ziekenhuis (de spijtoptanten regeling)
  • Daarnaast is verblijf niet noodzakelijk indien er als gevolg van een acute aandoening sprake is van acute mobiliteitstoornissen of afname van zelfredzaamheid en waar sprake is van voorafgaande medisch-specialistische zorg voor deze aandoening (dit moet worden vastgesteld in een geriatrisch assessment). Meer informatie over het geriatrisch assessment vindt u in ons bericht Handreiking Geriatrisch Assessment van Verenso.

Verdere toelichting op deze regeling vindt u in bijgevoegde brief.
En in dit rapport.

Wat is een MBI?

MBI staat voor Macro Beheersinstrument. Een Macro Beheersinstrument betekent dat wanneer er landelijk te veel is uitgegeven aan de geriatrische revalidatiezorg, deze financiële middelen bij alle aanbieders worden teruggevorderd. Het maakt bij een MBI niet uit of uw organisatie er feitelijk mede verantwoordelijk voor is geweest dat het macrobudget is overschreden. Naar rato van uw omzet betaalt u (achteraf) mee. Als gevolg hiervan is het MBI een zeer ongedifferentieerd instrument.

Om zo veel als mogelijk te voorkomen dat er een MBI moet worden ingezet, worden vooraf met zo veel mogelijk zorgaanbieders afspraken gemaakt over het bedrag dat men (in 2015) beschikbaar heeft. Het is goed dat u zich realiseert dat er altijd landelijk een stuk productie is dat vooraf lastig(er) in te schatten is; dit betreft het deel ‘niet gecontracteerde zorg’ en de zorg die met behulp van een restitutiepolis wordt vergoed. Bij hun inkoop houden verzekeraars hier rekening mee door hier geld voor te reserveren.

Wat betekent individuele inkoop voor de zorgaanbieders?

Sinds 2015 zijn verzekeraars overgegaan op individuele inkoop. Dit betekent dat zorgverzekeraars individueel de zorg in gaan kopen voor de eigen verzekerden. Zorgaanbieders krijgen dan met meer dan één zorgverzekeraar te maken. Dit betekent ook dat de diverse zorgverzekeraars eigen inkoopbeleid maken, waarin zij eigen voorwaarden kunnen stellen. Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars risicodragend geworden voor de inkoop van de GRZ.   

Wat is het verschil tussen DBC, DBC-zorgproducten en DOT?

Voor de GRZ wordt per 1 januari 2013 gebruik gemaakt van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) voor de bekostiging van de zorg. Een DBC is het totale zorgtraject van diagnose tot en met de behandeling. In ziekenhuizen valt ook de term DOT regelmatig. DOT staat voor DBC’s Op weg naar Transparantie. Dit is de doorontwikkeling die het ziekenhuis reeds heeft afgerond om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem.

In het DOT-traject zijn DBC’s opgeschoond en vervangen door medisch beter herkenbare DBC-zorgproducten. Het DBC-zorgproduct wordt achteraf bepaald door een centrale webapplicatie (grouper) waardoor de zorgzwaarte beter tot uitdrukking komt. Het nieuwe declaratiesysteem is op 1 januari 2012 in werking getreden. Sinds 2012 spreekt men dan ook officieel van DBC-zorgproducten in plaats van DBC’s. 

De GRZ heeft een eigen plek in de DBC-systematiek gekregen. De DBC structuur van de ziekenhuizen (qua wijze van aanlevering en systemen) is dus hetzelfde als die voor de GRZ en ook de medisch specialistische revalidatie. De zorgactiviteiten, DBC-zorgproducten en tarieven zijn uiteraard wel specifiek voor de GRZ opgesteld. Voor meer informatie zie de website Werken met DBC's.

Kan over de tarieven worden onderhandeld?

De DBC’s hebben maximumtarieven. Deze maximumtarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde kostprijzen van zorgaanbieders, geïndexeerd en inclusief een gedifferentieerde opslag voor de kapitaallasten. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen prijsafspraken maken op of onder de maximumtarieven.  

Sinds 2016 zijn er ook max-max tarieven voor de GRZ. Dit betekent dat er ook kan worden onderhandeld voor een tarief boven de vastgestelde 100%.  

Kan over de normatieve huisvestingscomponent worden onderhandeld?

Nee, de normatieve huisvestingscomponent (NHC) voor de GRZ is niet onderhandelbaar.  

Zorgaanbieders declareren vanaf 2013 integrale tarieven inclusief de volledige normatieve huisvestingscomponent aan de zorgverzekeraar.  Het invoertraject van de NHC’s loopt conform AWBZ invoering. Lees meer over kapitaallasten en overheveling grz

Is het mogelijk dat nieuwe zorgaanbieders geriatrische revalidatiezorg gaan aanbieden?

Nieuwe zorgaanbieders, zoals revalidatiecentra, zorghotels en ziekenhuizen, kunnen in principe GRZ gaan aanbieden. Een voorwaarde is dat zij beschikken over een toelating op basis van de WTZi voor de functie behandeling en verblijf. Revalidatiecentra en ziekenhuizen beschikken hier al over op basis van hun huidige toelating. Tevens moeten nieuwe aanbieders voldoen aan de voorwaarden die in de aanspraak op GRZ zijn opgenomen. Daarnaast moeten nieuwe aanbieders uiteraard in aanmerking komen voor productieafspraken over GRZ met de zorgverzekeraars.  

Welke regeling vervoer geldt er voor de GRZ?

In de Zorgverzekeringswet geldt de regeling zittend ziekenvervoer. De doelgroep die hiervoor in aanmerking komt is beperkt. De doelgroep GRZ is hier tijdelijk aan toegevoegd. Deze werkwijze blijft voor 2018 voorlopig zo gehanteerd. Concreet betekent dit dat verzekeraars de kosten van vervoer behorende bij een ambulante GRZ behandeling vergoeden. Zie ook deze brief.

Hoe worden hulpmiddelen voor cliënten in de GRZ vergoed?

Sinds 2015 dient u er zelf voor te zorgen dat bovenbudgettaire hulpmiddelen beschikbaar zijn binnen uw GRZ-instelling. Middels de DBC-tarieven is hiervoor € 3,83 per verpleegdag beschikbaar. Lees meer over de financiering van hulpmiddelen.

Hoe worden dure medicijnen in de GRZ bekostigd?

De hoofdregel is dat bij intramurale geneesmiddelen de instelling die het geneesmiddel toepast ook het geneesmiddel declareert. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering voor geneesmiddelen die enkel en alleen deel uit maken van de aanspraak Geneeskundige Zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden én geneesmiddelen voor de behandeling van HIV. Deze geneesmiddelen kunnen in rekening worden gebracht via ‘onderlinge dienstverlening’ bij de zorgverlener die de patiënt nog onder behandeling heeft voor de toepassing van het geneesmiddel en waarvan deze zorg niet wordt overgenomen door de GRZ instelling. Voor geneesmiddelen die een bekostigingsprobleem veroorzaken kan een ‘add-on geneesmiddel’ aanvraag worden ingediend. Lees meer

 

 

Laatste nieuws GRZ