17 mei 2019Wonen

Update en FAQ's informatieplicht en energiebesparing

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd aan de besparingsplicht die al bestaat vanaf 2015. Met die informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen door gerichte handhaving op bedrijven die achterblijven in het nemen van maatregelen.

1 april informeerde ActiZ over de ‘informatieplicht energiebesparing’. Nog steeds is niet alles in het e-loket in orde, niettemin een update met de kennis van nu. Ook omdat kleinere organisaties voor 1 juli moeten voldoen aan de informatieplicht. 

 • Proactief het bevoegd gezag benaderen met een eigen oplossing/ aanpak kan lonend zijn. Zo maakt u meer kans om tot een administratief eenvoudige oplossing te komen. Een andere aanvliegroute kan lopen via een lokale Green Deal. Daarin kunnen partijen samen met de gemeente of de Omgevingsdiensten (als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag) eigen afspraken maken, bijvoorbeeld om voorlopig nog af te zien van de informatieplicht; de gemeente zal dan niet handhaven. 
 • Wilt u gebruik maken van een upload faciliteit, kijk regelmatig op de site van de RVO, onder het tabblad Rapporteren, XML-upload. Enkele bugs zijn recent gerepareerd. Uit signalen van door ons aangedragen testpersonen begrijpen we dat het nog steeds niet goed werkt en dat er onduidelijkheden blijven bestaan. De RVO blijft werken aan verbetering.
 • ActiZ, GGZ-Nederland en de VGN werken met het Milieuplatform Zorg (MPZ) aan een eenvoudige tool die u kan helpen bij zowel uw eigen energiebesparing als bij het invullen van het e-loket (voor de informatieplicht). We verwachten dat de tool met een handleiding in juni beschikbaar komt.
 • Een publicatie van het MPZ biedt tips en toelichting over 34 energiebesparende maatregelen voor zorginstellingen.

Enkele FAQ’s opgesteld door VNO-NCW

Hoe gaat het bevoegd gezag met de binnengekomen informatie om?

“Het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) zal op basis van de zelf opgehaalde rapportages bepalen wie zal worden gecontroleerd. De pijlen zullen zich vooral richten op inrichtingen die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe de inrichting alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en/of aan de energiebesparingsplicht. Wil iemand écht niet meewerken, dan kan het bevoegd gezag als stok achter deur een dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt. Voor de hoogte van de dwangsommen en herstelperioden worden momenteel richtlijnen opgesteld.”

Hoe tijdnood te voorkomen?

“Een aantal tips om te voorkomen dat u straks in tijdnood komt:

 • Begin tijdig met de inventarisatie van de genomen energiebesparende maatregelen.
 • Houd er rekening mee dat externe bedrijven als onderhoudsbedrijven, installateurs e.d. het druk hebben met hun werkvoorraad. Heeft u vragen, stel ze dan op tijd.
 • Vraag ook tijdig uw eventuele E-herkenning aan, want ook hier gaan enkele werkdagen overheen.
 • Registreer in elk geval vóór 1-7-2019 en vul de gegevens in als u niet EED-plichtig bent.
 • Indien u op een bepaald moment toch in tijdnood komt – omdat u niet van alle maatregelen precies kunt bepalen in hoeverre die zijn genomen – is het handig contact op te nemen met uw bevoegd gezag. U kunt dan met het bevoegd gezag afspraken maken. Op het open tekstveld bij de betreffende maatregel(en) kunt u invullen dat u nog niet alle informatie heeft en daarom 'niet genomen' is aangevinkt.
 • Motiveer indien mogelijk ook andere redenen waarom maatregelen (nog) niet zijn genomen (bijvoorbeeld een verwachte renovatie, waarbij maatregelen zullen worden genomen).
 • Toon uw goede wil en neem zo nodig tijdig contact op met uw bevoegd gezag.”

Moet de huurder of de verhuurder aan de informatieplicht voldoen?

De informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de eigenaar / verhuurder zijn als de gebruiker / huurder en wordt bepaald door uw gemeente (of de door uw gemeente ingeschakelde omgevingsdienst), uw ‘bevoegd gezag’ voor de informatieplicht.

 • Bij één gebouw met één gebruiker spreekt het bevoegd gezag de gebruiker aan als drijver van de inrichting. Indien de gebruiker als drijver van de inrichting wordt aangesproken op de energie maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen. Maatregelen die alleen genomen kunnen worden met toestemming van de eigenaar kunnen als voorwaardelijk worden aangemerkt. In het kader van het Activiteitenbesluit zal hieraan een termijn moeten worden gekoppeld die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen (art. 2.15 lid 2). Mocht uit correspondentie blijken dat de eigenaar niet bereid is om in te stemmen met – of te investeren in de maatregelen – dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot deze tweede drijver die de overtreding kan opheffen, de eigenaar
 • Bij een (kantoor)gebouw met meerdere huurders richt het bevoegd gezag zich tot de eigenaar. Dit is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar. Het bevoegd gezag ziet de eigenaar daarom als de drijver van de inrichting.

Lees meer in het eerdere bericht Informatieplicht energiebesparing: wat moet u doen per 2019? 

 

 

1-DSC_0066-001