02 mei 2016Wonen

Format Energie Audit Zorg nu beschikbaar!

EED-Audit

Het thema energiebesparing is in 2016 een belangrijk aandachtspunt in de zorg, na het landelijk energieakkoord van 2013 en het Parijse klimaatakkoord van 2015. Het voldoen aan de nieuwe wetgeving is voor zorginstellingen een eerste stap. Een uitgebreid energieonderzoek en het nemen van energiebesparende maatregelen is daar onderdeel van.

ActiZ, GGZ Nederland en de VGN hebben samen met het Milieuplatform Zorgsector een aanpak ontwikkeld, die gericht is op de praktijk van de zorginstellingen en die aansluit op het werk van facilitair en vastgoedmanagers: het format Energie Audit Zorg 

Wat moet er gebeuren

Het doel van dit format is om het opstellen van de energie audits voor de sector te vereenvoudigen en te focussen op werkelijke energiebesparingen. Met behulp van dit format kunnen de meeste zorginstellingen de gevraagde energie audit zelf uitvoeren. Zo wordt de administratieve druk lager en kunnen de kosten beperkt worden gehouden. De energie audit betreft in elk geval een rapport op centraal niveau van de organisatie. Voor de locaties met een energieverbruik van meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas, moet het format voor grote vestigingen worden gebruikt. Voor kleinere locaties zijn er actielijsten. Deze grens ligt in de praktijk bij circa 40 bewoners per locatie.

Resultaten

De rapportages geven de zorginstelling inzicht in de monitoring, voorlichting, inkoop en contracten. Op locatieniveau is een checklist van energiemaatregelen beschikbaar. Met deze checklist kan men snel kiezen welke maatregelen van toepassing zijn en die vervolgens uitwerken tot een locatie uitvoeringsplan. Met de ingevulde checklist voldoet de instelling ook aan de EED-eis om alle zaken te melden die al goed geregeld zijn.

Handhaving

De handhaving van het opstellen van de audits ligt bij de regionale omgevingsdiensten. Als uw zorginstelling landelijk opereert komt u in aanmerking voor de service van het Kernteam EED. In dat geval kunt u contact opnemen met de Omgeving Noordzeekanaalgebied via energie@odnzkg.nl Dit landelijk kernteam, een team van energiespecialisten, onderschrijft het gebruik van het format. Het kernteam heeft een pre-adviserende rol bij de beoordelingen van audits die worden ingediend. Uiteindelijk heeft het bevoegd gezag de vrijheid om in afwijking van het pre-advies te handelen. Het kernteam kan niet treden in de bevoegdheid van het lokaal bevoegd gezag.

Reactie

We verwachten dat zorginstellingen op basis van het format aan de slag kunnen met het besparen van energie. Graag vernemen wij ervaringen met het gebruik van de formats en de terugkoppeling met de omgevingsdiensten.

Graag ontvangt ActiZ een kopie van de ingevulde formats die u aan de omgevingsdienst(en) stuurt. U kunt deze in cc sturen aan a.suerink@actiz.nl 

Meer links