19 juli 2017Financiering

Voorwaarden Wlz inkoopbeleid 2018 verduidelijkt en aangepast

Zorgkantoren hebben de voorwaarden voor het werken met het Kwaliteitskader in het Wlz inkoopbeleid 2018 verduidelijkt, nemen een aanpassing op het tarief in overweging en stellen het woonplaatsbeginsel uit. Nadat vorige week Bestuurlijk Overleg tussen ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft plaatsgevonden over de bezwaren bij het Wlz inkoopbeleid 2018 heeft ZN ActiZ hierover geïnformeerd. ZN en zorgkantoren hebben over de Wlz inkoop 2018 een Nadere Nota van Inlichtingen 2018 gepubliceerd. 

Bezwaren ActiZ

Nadat ZN/zorgkantoren het Wlz inkoopbeleid 2018 hebben gepubliceerd heeft ActiZ haar grote bezwaren geuit in een brief naar ZN, het ministerie van VWS en de NZa. Deze bezwaren hadden betrekking op de tariefkortingen die zorgkantoren hanteren terwijl het Kwaliteitskader geheel leidend was in de inkoopdocumenten, het toepassen van het woonplaatsbeginsel bij de zorgcontractering en facturering en ontbreken van de rol van Geschilleninstantie bij de (pre-contractuele) zorgcontractering. Ook leden hebben vragen gesteld en/of bezwaren ingediend bij de zogenaamde Q&A-procedure over deze kwestieuze punten . ActiZ heeft de bezwaren intensief ingebracht bij de diverse (bestuurlijke) tafels. ZN heeft nu in een brief aan ActiZ gereageerd en komt met een constructieve reactie. 

Implementatie kwaliteitskader volgens groeipad en tarief

ZN verduidelijkt in haar brief dat zorgkantoren als voorwaarde stellen dat zorgaanbieders deelnemen aan het kwaliteitskader. Onder deelnemen verstaan zorgkantoren dat zorgaanbieders het Kwaliteitskader gaan implementeren waarbij het groeipad geldt zoals verwoord in Kwaliteitskader. Zorgkantoren verwachten niet dat zorgaanbieders in 2018 al aan alle elementen van het Kwaliteitskader, waaronder bijvoorbeeld de personele, invulling hebben gegeven. Voorts staat in de brief dat zorgkantoren een aanpassing op het gestelde tarief in overweging nemen wanneer er landelijk definitief duidelijkheid is of en hoe extra middelen voor het voldoen aan het Kwaliteitskader ter beschikking worden gesteld. 

Woonplaatsbeginsel uitgesteld

Uit de brief van ZN volgt dat, gezien de bezwaren van de branche, ZN/zorgkantoren de toepassing van woonplaatsbeginsel in de contractering uitstellen tot 2019 en in afstemming met partijen gaan kijken naar een zorgvuldige implementatie. 

Nadere afspraken over toepassing Geschilleninstantie

Ten aanzien van de Geschilleninstantie zorgcontractering zal in de betreffende Begeleidingscommissie, waar ActiZ aan deelneemt, nader gekeken worden naar afspraken over de geschilbeslechting in de Wlz. 

ActiZ: goede richting

ActiZ vindt het een goede zaak dat ZN het Wlz-inkoopkader 2018 heeft verduidelijkt waarbij meer recht wordt gedaan aan de implementatie van het Kwaliteitskader en het bieden van toegewijde zorg. Ook vindt ActiZ het een goede beweging dat zorgkantoren een aanpassing van het tarief in overweging nemen. Vorige weken hebben we u geïnformeerd dat er vanaf 2018 voor de implementatie van het kwaliteitskader €435 miljoen structureel extra beschikbaar komt, zie het bericht Extra middelen voor toegewijde verpleegzorg via ophoging van NZa-tarieven. Uiteraard houdt ActiZ u over de voortgang op de hoogte. 

ZN en zorgkantoren hebben inmiddels het Wlz inkoopkader 2018 ook verduidelijkt door middel van de publicatie van de Nadere Nota van Inlichtingen 2018 op de eigen sites.

Herma_klein