VVT-Werkgeverschap

Wet minimum loon: meeruren in de CAO VVT

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) regelde niets over de uren die de werknemer meer werkt dan de normaal gebruikelijke arbeidsduur. De WML is daarop per 1 januari 2018 aangepast.

Wat is er gewijzigd in de WML?

In de WML is een nieuw artikel 13a opgenomen dat bepaalt dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het geldende minimumloon, inclusief 8% minimum vakantiebijslag, dienen te ontvangen. Voor de duidelijkheid: door de gewijzigde WML hoeft extra werk niet perse extra betaald te worden. Maar extra werk mag er niet toe leiden dat de werknemer voor alle gewerkte uren tezamen onder 108% van het wettelijk minimumloon betaald krijgt.

Wat betekent dat voor de salariëring conform de cao VVT?

1. Het uitgangspunt van de WML is dat gemiddeld genomen over alle gewerkte uren in een betaalperiode tenminste 108% van het wettelijk minimumloon wordt betaald. Is de betaalperiode een maand: 108% van het wettelijk minimumloon per maand. Is de betaalperiode een periode van 4 weken: 108% van het wettelijk minimumloon over 4 weken.

2. Ook als over een deel van de uren in een betaalperiode conform CAO geen vakantiebijslag verschuldigd is, heeft een werknemer gemiddeld genomen recht op 108% van het wettelijk minimumloon.

3. Als vakantiebijslag verschuldigd is, is uiteraard toegestaan om de vakantiebijslag te reserveren zoals is bepaald in artikel 3.11 lid 2 of lid 3 van de CAO VVT. Dus feitelijk wordt dan in de betaalperiode tenminste het WML betaald. En één of tweemaal per jaar wordt de daarover geserveerde 8% vakantiebijslag betaald.

4. Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (alle uren die de werknemer meer werkt dan de contractueel overeengekomen arbeidsduur) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld. In de cao VVT is deze mogelijkheid al opgenomen. Zie hierna onder 6, 7 en 8 welke mogelijkheden de CAO VVT kent.

5. Eerste half uur overwerk: volgens de artikelen 5.16 lid 3 en 5.18 lid 5 CAO VVT wordt het eerste half uur overwerk niet gecompenseerd of uitbetaald. Dit kan er bij de laagste loonschalen toe leiden dat er in een betaalperiode voor de feitelijk gewerkte uren gemiddeld genomen minder dan 108% van het minimumloon wordt betaald. In dat geval zal het feitelijk uit te betalen loon over de betreffende betaalperiode moeten worden opgehoogd tot 108% WML.

6. In de CAO VVT is (deels) compensatie in tijd geregeld: overwerkbepaling artikel 5.16 V&V en 5.18 Thuiszorg: na verloop van zes maanden (V&V) dan wel 13 weken (Thuiszorg) wordt gemeten of er sprake is van overwerk. In de CAO VVT is compensatie in vrije tijd voor extra werk binnen de zes maanden (V&V) en Thuiszorg (13 weken) waarin het extra werk is ontstaan geregeld. Dit is de compensatie in vrije tijd in de cao zoals artikel 13a WML mogelijk maakt. Vergoeding overwerk (artikel 5.16 lid 4 V&V en 5.18 Thuiszorg): na overschrijding van de zes maanden (V&V) en 13 weken (Thuiszorg) vindt vergoeding van overwerk in de vorm van compensatie in vrije tijd + (geldelijke beloning) plaats. De compensatie in vrije tijd is geregeld in de cao. Dit is de compensatie in vrije tijd in de cao zoals artikel 13a WML mogelijk maakt.

7. De wet gaat uit van een normale arbeidsduur. De cao VVT kent een gemiddelde arbeidsduur van max. 36 uur per week, te meten over een periode van half jaar. De gewijzigde WML houdt in feite niet voldoende rekening houdt met dit soort regelingen. Strikt genomen kan geconcludeerd worden dat dit valt onder de mogelijkheid om bij cao ‘tijd voor tijd’ compensatie mogelijk te maken (het nieuwe art. 13a lid 3 WML). Wel geldt dan formeel de voorwaarde van het tweede lid van art. 13a: de langere feitelijke tijdsduur in een bepaalde uitbetalingsperiode dient met de werknemer vooraf schriftelijk te zijn overeengekomen. Of dat specifiek per periode moet, of dat het voldoende is dat de systematiek wordt overeengekomen, is uit de wetsgeschiedenis niet duidelijk. Wij gaan ervanuit dat, aangezien de systematiek in de cao is verankerd en in de individuele arbeidsovereenkomsten is opgenomen, er een vooraf overeengekomen juridische basis is op grond waarvan dit mogelijk is.

8. In afwijking op de hoofdregel dat de maximale gemiddelde arbeidsduur 36 uur per week is, is de volgende situatie mogelijk: op grond van artikel 4.1 lid 4 CAO kunnen werkgever en werknemer overeenkomen, boven de voor de werknemer geldende arbeidsduur, gedurende een nader af te spreken periode ten hoogste gemiddeld 4 uur per week extra te werken. Voor deze extra te werken uren heeft de werknemer recht op compensatie in tijd. Art 13a WML maakt dit mogelijk, met dien verstande dat uiterlijk voor 1 juli van het jaar na het kalenderjaar waarin de langere arbeidsduur is ontstaan, in betaalde vrije tijd moet zijn gecompenseerd. Let wel: dit is dus alleen van toepassing op uren waarvoor het wettelijk minimumloon geldt. Extra gewerkte uren conform deze cao-regeling waarop een uurloon boven het wettelijk minimum van toepassing is, hoeven dus niet vóór 1 juli van het opvolgende kalenderjaar te zijn gecompenseerd, maar kunnen (zoals in de praktijk nog al eens voorkomt) ook langer ‘opzij’ gezet worden.

WML en MKSA-regelingen

  • Ook bij toepassing van uw mksa/cafetariaregeling moet u erop letten dat de gemiddelde beloning in een betaalperiode niet onder 108% van het WML uit komt.
  • Als u in de MKSA-regeling de mogelijkheid hebt opgenomen om meeruren (overwerk) in te zetten, dan is dat sinds 1 januari 2018 niet meer mogelijk als dat tegen (niet meer dan) het minimumloon geschiedt. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigd en dit is ook vastgelegd in de WML. Afwijken van de nieuwe regels voor meerwerk kan alleen als de werknemer zijn compensatie voor meeruren in tijd inzet voor extra vakantie-uren: tijd-voor-tijd en deze mogelijkheid in de CAO is vastgelegd. De CAO VVT kent de ‘tijd-voor-tijd’ optie op grond van artikel 7.1 (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden). Wat wel mag, is loon over meeruren dat hoger is dan het wettelijk minimumloon inzetten voor een MKSA-regeling.
caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt