VVT-Werkgeverschap

Statushouders en asielzoekers en (vrijwilligers)werk

Voor asielzoekers en statushouders gelden regels op het gebied van werk en integratie. Hieronder vindt u meer informatie over deze specifieke groepen.

Asielzoekers

Asielzoekers mogen werken onder de volgende voorwaarden:

 • Zij hebben een vergunning nodig die de werkgever voor hen aanvraagt bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Om een vergunning te krijgen moeten ze minimaal zes maanden in procedure zijn.
 • Zij mogen maximaal 24 weken werken per jaar.
 • Ze betalen een eigen bijdrage aan het COA voor de kosten van de opvang en de toelage die ze maandelijks ontvangen.
 • Ze mogen vrijwilligerswerk doen als de werkgever in het bezit is van een vrijwilligersverklaring van het UWV. 

Statushouders

Als ze de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gelden er regels op het gebied van werk en integratie. Zo moeten vluchtelingen, met een (tijdelijke) verblijfsvergunning inburgeren en Nederlands leren. En mogen ze werken als ze een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben, dan zijn ze statushouders. Statushouders mogen wel vrijwilligerswerk verrichten. Dit is anders voor asielzoekers, zij kunnen in afwachting van eventuele verblijfsvergunning vrijwilligerswerk verrichten, mits de werkgever een vrijwilligersverklaring heeft van het UWV. 

Bekijk ook een mooi voorbeeld in Katwijk, waar vluchtelingen in de ouderenzorg helpen. 

Specifieke informatie over stage en het volgen van een opleiding volgt hieronder.

Asielzoekers en Stage

Asielzoekers mogen in principe pas nadat zij zes maanden in procedure zitten stage lopen. 

De voorwaarden die gelden voor de stage of werkervaringsplaats van een asielzoeker zijn:

 • een stageplan;
 • begeleiding en evaluatie. 

Verder is van belang dat er daadwerkelijk stagewerkzaamheden worden verricht en de stage niet wordt ingezet ter vervanging van werkzaamheden die gewoonlijk door een werknemer worden verricht. Als de stageactiviteiten zich namelijk onvoldoende onderscheiden van reguliere werkzaamheden, moet men het wettelijk minimumloon betalen. 

Stage beroepsopleiding

Voor asielzoekers hoeft een werkgever geen tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen als zij tewerk worden gesteld:

 • in het kader van een beroepsopleiding op grond van beroepspraktijkvormingsovereenkomst;
 • in het kader van HBO/WO-opleiding op grond van een stageovereenkomst.
   

Stage jonge vreemdelingen

Laat een werkgever een jonge vreemdeling (ook zonder verblijfsdocumenten) een stage doen? Dan is er ook een vrijstelling van de twv-plicht voor de werkgever. Het gaat hier om een verplichte stage binnen hun opleiding. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • dat de stage nodig is voor de opleiding;
 • dat de leerling voor zijn of haar 18e verjaardag aan de opleiding is begonnen;
 • dat de stage onbetaald is (reiskostenvergoeding uitgezonderd).

De opleidingen waarvoor dit geldt (art. 1f van het Besluit uitvoering Wav) zijn:

 • de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het mbo;
 • het praktijkonderwijs;
 • de leer-werktrajecten en de entreeopleiding op het vmbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt;
 • vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs. 

Meer info

Lees meer over de regels voor werkzoekende vluchtelingen.
Lees meer over stage lopen.
Lees meer over vrijwilligerswerk.

Karin de Poorter