VVT-Kwaliteit

Medicatieveiligheid

Bij medicatie zijn diverse partijen betrokken: de cliënt (en zijn mantelzorger), apotheker, arts, zorgorganisatie, zorgmedewerker. Het Platform Medicatieveiligheid (destijds Task Force Platform geheten), met o.a. ActiZ, LOC, KNMP, NVZA, V&VN, LHV en Verenso, een ‘sluitende keten’ beschreven: wie is waarvoor verantwoordelijk, en wat is in principe veilig in het medicatieproces. 

Er is een interactieve pdf-versie beschikbaar van de ‘Veilige principes in de medicatieketen verpleging-verzorging-thuiszorg’. Hierin zijn de resultaten van het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ verwerkt: inzichten, tips en praktijkvoorbeelden over het toepassen van de Veilige principes in de praktijk en diverse hulpmiddelen (Informatiekaarten, animaties, checklist Stappen Veilige Principes). 

Bekijk het handige animatiefilmpje over het gebruik van het interactieve pdf-document.

Bedoeling van de Veilige principes

We spreken heel bewust van ‘Veilige principes’. Een principe geeft het uitgangspunt weer. De Veilige principes zijn géén norm of richtlijn die alles dicht regelt. Het gaat erom dat ieder zich bewust is van de risico’s in het werken met medicatie, en dat adequaat met die risico’s wordt omgegaan: risico’s moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, ingeperkt of acceptabel gemaakt. Het gaat niet om ‘blindelings’ en bureaucratisch de regels volgen; het hoort bij de professionele deskundigheid om te observeren en signaleren, in gesprek te gaan met de cliënt en te kijken naar de context, en op basis daarvan te handelen. Het gaat altijd om afwegen: wat is nú het goede om te doen? Daarvoor is het belangrijk om te begrijpen waar de verschillende principes over gaan. Vanuit het begrijpen van de ‘clou’ van elk principe, is de professional in staat tot maatwerk in uiteenlopende situaties.  

Animatie: bedoeling van de Veilige principes.  

Veilige principes verder in praktijk

In 2015/2016 heeft het Platform het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ uitgevoerd, mogelijk gemaakt door ZonMw / Goed gebruik Geneesmiddelen. De resultaten van het project zijn als hulpmiddelen verwerkt in de interactieve versie van de Veilige principes. Het gaat om inzichten, tips en praktijkvoorbeelden over samenwerking in de medicatieketen, de eigen rol van de cliënt, tussentijdse wijziging in een medicatierol, overdracht van medicatiegegevens, en dubbele controle van losse risico-medicatie.
De infographic geeft een overzicht van de opbouw van de Veilige principes en leidt u door het interactieve document.
De Veilige principes zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn ze licht geactualiseerd, en het addendum 2014 is hierin verwerkt.

Animaties: Veilige principes – samenwerking in de keten; Eigen rol van de cliënt 
 

Stappen in het medicatieproces
De Veilige principes omvatten alle stappen van het medicatieproces. Op onderdelen van dat proces zijn aparte handreikingen, normen of richtlijnen beschikbaar. Deze informatie volgt de stappen van de Veilige principes.

  • Lees hier het artikel over de resultaten van het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ en de interactieve versie van de Veilige principes[AB1].
  • Vindt hier het interview over medicatieveiligheid met Antoinette Bolscher, voorzitter Platform medicatieveiligheid


Nieuws en ontwikkelingen Veilige principes:

 

Links

  • Meer informatie over medicatieveiligheid op het kennisplein zorgvoorbeter.nl
  • Informatiestandaard Medicatieproces: ActiZ werkt samen met andere branche- en beroepsorganisaties aan een nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces: de standaard voor betere digitale vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. 
  • IGZ constateert verbetering medicatieveiligheid verpleeghuizen, lees hier de samenvatting van het artiekel van 3 IGZ-inspecteur en het (engelstalige) artikel van 3 IGZ-inspecteurs over medicatieveiligheid in verpleeghuizen.

Nieuwsberichten