VVT-Kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het kwaliteitskader omschrijft vereisten voor zorgorganisaties op het gebied van kwaliteit en biedt handreikingen hoe daaraan te werken.

Het kader biedt meer ruimte voor eigen interpretatie en lokale invulling dan de eerdere versie (van december 2016). ActiZ is daar blij mee, net als met de uitgangspunten. Toch blijven er risico’s op overregulering en (extra) bureaucreatie. Het is belangrijk dat zorgorganisaties, vanuit de praktijk van de zorg en gesteund door een sterke visie, de ruimte pakken en laten zien hoe er wordt gewerkt aan kwaliteit. 

Dit kwaliteitskader is opgesteld door het Zorginstituut Nederland, in het kader van hun doorzettingsmacht. Deze trad in werking toen op 1 oktober 2016 geen gezamenlijke indiening plaatsvond door de aanbieders, cliënten en verzekeraars  van het kwaliteitskader ‘Kwaliteit in Dialoog’ waaraan door hen in 2016 was gewerkt. 

Het Zorginstituut heeft vervolgens de taak op zich genomen een  kwaliteitskader te formuleren. Hiervoor heeft ActiZ, net als de andere partijen, input geleverd op basis van een uitgebreide consultatie onder onze leden. Lees hier de input van ActiZ voor het ZINL (november 2016) 

Hoe werkt het Kwaliteitskader?

 • Het kwaliteitskader beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren. Het kader levert verschillende (nieuwe) verplichtingen op voor zorgorganisaties, met deadlines in 2017.
 • In het verlengde van het kader worden ook verschillende ontwikkelopdrachten geformuleerd, zowel voor zorgorganisaties als voor sectorpartijen. Een overzicht van de verplichtingen en deadlines vindt u in bijgaande kalender.
 • Het kader vormt ook de basis voor toezicht door de Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en zorginkoop door de zorgkantoren.

Klik hier voor het kwaliteitskader
Klik hier voor een kernpuntennotitie 

Hoe past u het Kwaliteitskader toe?

Centraal in het toepassen staat het formuleren van een kwaliteitsbeleid in een kwaliteitsplan en het jaarlijks opstellen van een kwaliteitsverslag. Deze documenten komen tot stand in samenspraak met cliënten en professionals. Zie hoofdstuk 4 van het kwaliteitskader en de bijbehorende bijlage.

Het kwaliteitsverslag moet op de website van de zorgorganisatie gepubliceerd worden. Het speelt een belangrijke rol in de gesprekken met stakeholders (zorgkantoor en IGZ). 

Ontwikkelopdrachten 2017 en verder

Het kwaliteitskader formuleert ook meerdere ontwikkelopdrachten, zowel voor de zorgorganisaties als voor sectorpartijen. Het tijdpad is ambitieus en stelt deadlines halverwege en aan het eind van 2017. Ook zijn er opdrachten die langer doorlopen.

Klik hier voor een overzicht (met deadlines) voor zorgorganisaties
Klik hier voor een werkversie van de kalender in Word
Klik hier voor een overzicht (met deadlines) voor sectorpartijen

Er wordt door ZINL een sectorbrede Stuurgroep Implementatie opgericht, die toezicht zal houden op de uitwerking van de ontwikkelopdrachten. ActiZ zal hierin ook vertegenwoordigd zijn. 

Wat doet ActiZ voor u?

 1. Ondersteuning
  ActiZ ontwikkelt een ondersteuningsaanbod  met verschillende onderdelen. Om te beginnen  kunt u op korte termijn hier een FAQ verwachten. Daarnaast wordt gekeken of en hoe ActiZ een faciliterende rol moet spelen in het vormen van nieuwe lerende netwerken. In de loop van de tijd zullen meer activiteiten ter ondersteuning plaatsvinden.
 2. Lobby
  In onze lobby met stakeholders staat de implementatie van het kwaliteitskader en de effecten daarvan, permanent op de agenda. De input daarvoor wordt bepaald in samenspraak met de leden.
 3. Vertegenwoordiging
  Waar vertegenwoordigen we de leden en met wie?
  - ActiZ vertegenwoordigt de leden in de Stuurgroep Kwaliteitskader.
  - ActiZ zal een rol spelen in verschillende ontwikkeltrajecten. Meer hierover in de loop van 2017.
 4. Onderzoek juridische aspecten
  ActiZ onderzoekt of onderdelen van het kwaliteitskader gevolgen hebben die juridisch aanvechtbaar zijn. Zo is de (tijdelijke) personeelsnorm bij gebrek aan financiële middelen niet per direct te handhaven.

 

Inkoop en het kwaliteitskader

De inkoop 2018 start medio 2017. De implementatie van het kader is dan uiteraard nog niet gereed, terwijl de zorgkantoren hun inkoop er wel op moeten baseren. ActiZ is met ZN in overleg over wat dit betekent en welke gevolgen dit zal hebben.

 

Personeelsnorm en het kwaliteitskader

Het kwaliteitskader verplicht tot het opstellen van contextgebonden personeelsnormen. Tot die tijd geldt een tijdelijke norm, die neerkomt op 2 medewerkers op 8 cliënten. ActiZ heeft berekend dat voor deze vakbekwame liefdevolle zorg 70.000 mensen en € 1,5 à 2 miljard extra nodig zijn. Dit door ons berekende extra budget om aan de gewenste personeelsbezetting te kunnen voldoen, wordt door niemand weersproken. Verschillende politieke partijen geven inmiddels aan deze middelen beschikbaar te willen maken. Daar zijn we blij mee. Dat geld is hard nodig om het arbeidsmarkt vraagstuk gezamenlijk op te kunnen lossen. Tot het zover is, is directe handhaving van de norm in elk geval niet mogelijk.

 

Documenten

 

Nieuwsberichten

 

1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

1-DSC_0239

Karin van Rossenberg

Links

 • Bekijk het webinar over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Jan Kremer van het Zorginstituut Nederland licht het kwaliteitskader toe en beantwoordt vragen.

  Lees de vragen en antwoorden van het twitterspreekuur op 18 mei 2017: #kwaliteitskader

   

  Op Waardigheidentrots.nl vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen.

   

   

   

 • Interview Anja Jonkers (hoofdinspecteur Ouderenzorg IGZ): “Hoe vertaalt de IGZ het kwaliteitskader naar haar toezichtskader?”

   

 • Lees hier de verslagen van alle lunchlezingen Kwaliteitskader van Waardigheid & Trots.