06 juni 2017

ZN/zorgkantoren publiceren Wlz-inkoopbeleid 2018

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni het landelijke Inkoopkader 2018 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd. Zorgkantoren hebben aanvullend het Wlz-inkoopbeleid voor het eigen werkgebied bekendgemaakt. Deze vormen de kaders waarbinnen zorgorganisaties afspraken kunnen maken met de zorgkantoren voor de zorglevering van Wlz-zorg in 2018.

 

Wlz-inkoopbeleid 2018 

ZN heeft op hun site het Wlz-inkoopkader 2018 gepubliceerd voor de Verpleging & Verzorging (Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijk gezondheidszorg). Het Wlz-inkoopkader geeft de beweging en afspraken weer die zorgkantoren gezamenlijk maken. Zorgkantoren nemen het kwaliteitskader verpleeghuizen als uitgangspunt voor de gesprekken met de zorgaanbieders. Belangrijk punt in het inkoopbeleid is dat nieuwe zelfevaluaties en ontwikkelplannen voor opslagen op het gekorte tarief tot verleden behoren.

ZN/zorgkantoren maken een voorbehoud bij de inkoopdocumenten. De mogelijkheid bestaat dat het ministerie van VWS nog wijzigingen in het beleid aanbrengt. Aangegeven staat dat ZN/zorgkantoren daarop zullen anticiperen.

Wlz-inkoopbeleid 2018 zorgkantoren

Op de sites van de zorgkantoren zijn de Wlz-inkoopdocumenten 2018 beschikbaar met aanvullingen op het landelijke kader. Het gaat om de volgende linken naar de sites:

Zilveren Kruis
CZ
Menzis
VGZ
DSW
De Friesland
Eno
Zorg & Zekerheid

Vragen over of bezwaar bij het Wlz-inkoopbeleid?

Zorgorganisaties kunnen in de fase na publicatie van het inkoopbeleid vragen indienen bij het zorgkantoor over het beleid en de bijbehorende bijlagen, bijvoorbeeld over onjuiste, onduidelijke of onredelijke zaken. Zorgkantoren hebben daar gezamenlijk de datum dinsdag 21 juni 2017 voor gepland. In het inkoopbeleid van de zorgkantoren staan de dag en het precieze tijdstip voor wanneer de vragen bij het zorgkantoor aangeleverd moeten zijn. Indien de zorgorganisatie bezwaar wil indienen tegen de voorwaarden uit het inkoopbeleid dient dit ook tijdig aan het zorgkantoor kenbaar te worden gemaakt. De uiterlijke data voor het indienen van bezwaar staan in het inkoopbeleid van de zorgkantoren.

Belang

Het indienen van vragen dan wel bezwaren over het inkoopbeleid en de bijbehorende documenten binnen de gestelde termijnen is van groot belang. Zorgaanbieders kunnen namelijk als gevolg van een zogenaamde rechtsverwerkingsclausule die zorgkantoren in de regel hanteren na afloop van de termijn geen bezwaar maken tegen onjuistheden of onrechtmatigheden. Ook een rechter, als het aankomt op een kort geding, laat meewegen of een zorgaanbieder tijdig een vraag heeft ingediend c.q. bezwaar heeft gemaakt. Sommige zorgkantoren stellen dat een kort geding alleen kan worden gevoerd als er voorafgaand bezwaar is gemaakt.

Zorgkantoren publiceren uiterlijk 30 juni aanstaande de Nota van Inlichtingen waarin de reactie op de ingediende vragen staan. Met de Nota van Inlichtingen is het inkoopbeleid van het zorgkantoor definitief.  

Ondersteuning ActiZ: analyses en aanzet voor vragen

ActiZ zet zich in - aan de hand van de met de leden geformuleerde uitgangspunten - voor de zorgcontractering Wlz, zie het bericht. In de aankomende periode analyseert en bespreekt ActiZ met leden het Wlz-inkoopbeleid.  

Uiterlijk op woensdag 14 juni aanstaande publiceert ActiZ de analyses van het inkoopbeleid en een aanzet voor vragen over het inkoopbeleid op ledennet. Deze vragen kunnen zorgorganisaties gebruiken om in te dienen bij het zorgkantoor of als richtlijn bij het zelf formuleren van vragen.

Heeft u vragen of signalen over het Wlz-inkoopbeleid 2018? Wij horen het graag! U kunt deze doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail h.oosterom@actiz.nl.

Herma_klein