18 april 2017Financiering, VVT Nieuws

Wlz-zorgcontractering 2018: reële vaste tarieven voor liefdevolle en vakbekwame zorg

ActiZ-leden hebben zich uitgesproken voor reële vaste tarieven om liefdevolle en vakbekwame zorg en behandeling te bieden. Tijdens de regiobijeenkomsten in maart met leden bleek daarvoor een breed draagvlak.  

Reële vaste tarieven: overwegingen

Het uitgangspunt van ActiZ is dat er reële tarieven nodig zijn om liefdevolle en vakbekwame zorg en behandeling te bieden. Reëel betekent dat het integraal tarief 2018 hoger moet zijn dan de optelsom van het huidige NZa-maximumtarief plus de NHC-component, zie het eerdere bericht Inzet ActiZ Wlz zorgcontractering 2018: dialoog met fundamenteel andere agenda daarover. 

Tijdens de regiobijeenkomsten in maart hebben leden gediscussieerd over de uitgangspunten voor de Wlz zorgcontractering 2018 en over de wenselijkheid van vaste of van gedifferentieerde tarieven. Er is bij de leden een breed draagvlak voor een reëel vast tarief. De genoemde overwegingen hebben betrekking op zoveel mogelijk vereenvoudiging van het inkoopbeleid en zijn principieel van aard. Voor vereenvoudiging van het inkoopbeleid zijn motieven naar voren gekomen dat leden af willen van nieuwe ontwikkelplannen voor het zorgkantoor en van het circus rond ‘opslagen’ op het gekorte tarief. Hoe beleidsarmer er wordt ingekocht hoe minder de transactiekosten zijn voor zorgaanbieders en zorgkantoren. Daarbij geldt dat kwaliteit niet goed is te objectiveren in bruikbare uitkomsten voor de inkoop. Er is geen draagvlak voor regionale tariefdifferentiatie omdat er in alle regio’s wel voorbeelden zijn te noemen die kostenverhogend werken.
Genoemde principiële punten zijn dat de zorgaanbieder de basis op orde moet hebben waar de IGZ op toeziet. En de cliënt kiest de zorgaanbieder van zijn voorkeur en het geld volgt de cliënt, daar hoeft het zorgkantoor niet een positie tussen te hebben om te onderhandelen over kwaliteit. Goede zorg leveren met een reëel tarief is een verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. Ook als het zorgkantoor een budgetplafond hanteert is een reëel tarief de insteek. Volume is niet de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders maar is dat van de zorgkantoren en de overheid. 

Aanvullende afspraken

Daarnaast moet er ruimte zijn voor aanvullende afspraken met het zorgkantoor voor zorgaanbieders die zich in het bijzonder onderscheiden en extra waarde toevoegen aan de cliënt. Voorbeelden voor aanvullende afspraken zijn: extra opleidingen, investeren in ketensamenwerking, zorg dragen voor regionale infrastructuur en bijzondere vernieuwingen. Ook deze afspraken moeten meerjarig kunnen zijn.  

Verkoopinzet door ActiZ en door zorgorganisaties

ActiZ heeft de uitgangspunten voor de Wlz zorgcontractering 2018 aangescherpt met het uitgangspunt voor de reële vaste tarieven en punten die in de regiobijeenkomsten zijn genoemd (zoals voldoende productieafspraken voor behandeling).
In het gesprek met onder meer ZN/zorgkantoren en het ministerie van VWS over de zorgcontractering betrekt ActiZ de uitgangspunten. ActiZ is blij dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan de oproep van ActiZ om het inkoopbeleid te vereenvoudigen: de staatssecretaris heeft gesteld dat zorgkantoren géén aanvullende eisen mogen stellen boven het kwaliteitskader en pleit daarbij in lijn met de uitgangspunten, zie het bericht VWS géén aanvullende eisen bij inkoop Wlz zorg door zorgkantoren
ZN/zorgkantoren komen nog met het bericht wanneer zij de contouren van de Wlz zorgcontractering 2018 publiceren. 

Zorgorganisaties kunnen de verkoopinzet voor de Wlz zorgcontractering 2018 ook zelf actief inbrengen bij het zorgkantoor waarmee zij van doen hebben. Zo kan de beïnvloeding van het inkoopbeleid worden versterkt. Het is van belang nu draagvlak te vinden voor de inkoopeisen 2018 worden vastgesteld. Zorgkantoren publiceren hun Wlz-inkoopbeleid 2018 naar verwachting ca. 1 juni 2017. 

Informatiebijeenkomsten over zorgcontractering

ActiZ organiseert voor de leden in mei Verkoopestafettes over de zorgcontractering 2018 voor de Wlz en de Zvw. Meer over die bijeenkomsten kunt u hier lezen, waarbij u zich ook kunt inschrijven.

Herma_klein