30 juni 2017Financiering

Plannen 2018 extra middelen Waardigheid en Trots

Voor 2018 zijn er wederom extra middelen ‘Waardigheid en Trots’ voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering van medewerkers beschikbaar. Hiertoe dienen zorgorganisaties uiterlijk 1 oktober 2017 een nieuw of een aangepast plan voor 2018 in bij het zorgkantoor, wanneer nog geen strategisch meerjarig opleidingsplan is ingediend. 

Aanvullende middelen

De aanvullende middelen voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering zijn vanaf 2016 structureel aan de branche toegekend. Deze lopen op van €110 miljoen in 2016 tot €180 miljoen in 2020. Voor 2018 is net zoals in 2017 €130 miljoen voor de extra middelen beschikbaar gesteld. 

De zorgorganisatie ontvangt de extra middelen als hiervoor een plan is ingediend dat is goedgekeurd door het zorgkantoor. De aanvullende middelen worden als algemeen verhogingspercentage toegevoegd aan de zorgzwaartepakketten VV 4 t/m 10 en VPT 4 t/m 10, zowel inclusief als exclusief behandeling. Het opslagpercentage voor 2017 bedraagt 1,69%. De NZa publiceert begin juli het opslagpercentage voor 2018.

Nieuwe plannen en meerjarenplannen

Om in aanmerking te komen voor de middelen 2018 kunnen zorgaanbieders uiterlijk 1 oktober 2017 een nieuw of een aangepast plan voor 2018 indienen bij het zorgkantoor. De Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en evt. de VAR moeten weer instemmen met het plan en het plan ondertekenen. In de opzet van Waardigheid en Trots (W&T) legt de bestuurder ook aan hen verantwoording af over de inzet, uitvoering en de doelen van de plannen. De uitkomst kan in samenspraak weer leiden tot nieuwe plannen dan wel bijstelling van het meerjarige plan.

Indien u een meerjarig plan heeft ingediend voor 2017 en de middelen meerjarig zijn toegekend dan moeten de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad nog wel jaarlijks aangeven dat zij betrokken zijn en instemmen met de wijze van uitvoering. Dat kunt u bijvoorbeeld kenbaar maken door middel van een bestuursverklaring aan het zorgkantoor; daarmee kan het zorgkantoor dat eenvoudig verifiëren.

Aparte plannen en relatie Kwaliteitskader

Met de vaststelling van het kwaliteitskader vindt ActiZ het onwenselijk dat zorgorganisaties nog aparte plannen voor extra middelen opstellen. ActiZ heeft er voor gepleit dat de middelen W&T meegaan in de reguliere Wlz-inkoop door het zorgkantoor en dat dus de afzonderlijke plannen W&T komen te vervallen. Helaas heeft het ministerie van VWS hier niet voor gekozen voor 2018 en blijven vooralsnog de aparte plannen W&T bestaan.

De inhoud van de aparte plannen, zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering van medewerkers, zullen echter in de praktijk van de zorgorganisatie integraal deel uit maken van het werken met het Kwaliteitskader. In die zin kunnen de middelen van betekenis zijn als extra impuls om aan de vereisten en de opdrachten van het kwaliteitskader te voldoen, zoals het lerend vermogen van de zorgorganisatie vorm te geven en de zorg zichtbaar te blijven verbeteren.

Factsheet en ondersteuning

Het ministerie van VWS, ZN en ActiZ hebben bij de toekenning van de extra middelen een factsheet opgesteld die behulpzaam is voor de ontwikkeling van de plannen. Tevens heeft ActiZ een voorblad opgemaakt. Dat voorblad is niet verplicht. Het is een checklist voor de zorgorganisatie en het faciliteert een snellere doorstroom bij de beoordeling van het plan door het zorgkantoor.

Op de site van ActiZ vindt u meer informatie over de ontwikkeling van strategische opleidingsplannen.

Ook kan de Monitor extra middelen W&T die eind 2016 is uitgevoerd door het ministerie van VWS, ZN en ActiZ behulpzaam zijn bij het werken met of het verbeteren van de plannen, zie het bericht. Uit de monitor bleek dat de CR, OR en VAR tevreden zijn met de manier waarop de plannen worden ingezet. De evaluatie heeft de insteek zoveel mogelijk beelden en voorbeelden op te halen. Het rapport beschrijft in kaders de concrete invulling van de plannen in de praktijk. Van aandacht voor mantelzorg en vrijwilligers, beweging, ontmoeting en muziek en coaching op de werkvloer. Deze voorbeelden zijn inspirerend om te lezen en mogelijk ook toe te passen in de eigen zorgorganisatie.

Herma_klein