09 november 2016

Landelijke budget Wlz 2017 opgehoogd

Staatssecretaris Van Rijn verhoogt het budget voor langdurige zorg (Wlz) met € 386 miljoen, zo staat in de brief over het definitieve Wlz kader 2017 die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het extra bedrag is beschikbaar gesteld in verband met de stijgende zorgvraag. ActiZ heeft de groeiende vraag naar zware zorg regelmatig onder de aandacht gebracht van het ministerie van VWS en is dan ook blij dat het Wlz-budget voor 2017 is verhoogd.

 

Ophoging

In het voorlopige Wlz-kader 2017 had het kabinet de aangekondigde bezuiniging van € 500 miljoen in de Wlz al teruggedraaid, zie het bericht op de site. Dat staat ook in de brief over het definitieve Wlz-kader 2017. Voorts stelt het kabinet een extra bedrag beschikbaar van € 386 miljoen. Dat bedrag bestaat uit:

  • € 166 miljoen die voor 2016 extra beschikbaar is gesteld voor de stijgende zorgvraag en om problematisch wachtende te voorkomen, zie de site. Deze middelen blijven ook in 2017 beschikbaar;
  • Een extra bedrag van € 220 miljoen voor de gestegen zorgvraag.

De staatssecretaris constateert dat het beroep op de Wlz hoger uitvalt. Met de extra middelen gaat hij er vanuit dat er toereikend budget is voor Wlz 2017.

Opbouw kader Wlz 2017

De opbouw van het Wlz-kader ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro):

 

Wlz-kader 2016

18.607

Groeiruimte 2017

250

Oploop NHC/NIC

360

Huishoudelijke hulp mpt

35

Oploop Waardigheid & Trots

20

Langer thuis

-140

GGZ-B uitstroom

-50

Extra middelen 2017

220

Afloop overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

-40

Loonprijsstelling 2017

213

Wlz-kader 2017 totaal

19.475

 

De groeiruimte is gebaseerd op 1,4% op basis van demografische ontwikkelingen. De NHC/NIC loopt op in de contracteerruimte in samenhang met de overgangsregeling kapitaallasten en de genormeerde inventariskosten. Huishoudelijke hulp bij MPT (modulair pakket thuis) gaat in het eerste kwartaal 2017 van de Wmo over naar de Wlz. De extra middelen voor Waardigheid en Trots voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering nemen met € 20 miljoen toe naar € 130 miljoen in 2017. De contracteerruimte wordt verlaagd voor het langer thuis blijven wonen en de afbouw van lage zzp-en. Voor de geleidelijke uitstroom van GGZ-B cliënten in de Wlz worden middelen uit het contracteerkader gehaald. Er is € 220 miljoen aan extra middelen om te voldoen aan de gestegen zorgvraag. Het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren loopt per 1 juli 2017 af. De loon- en prijsbijstelling voor het Wlz kader 2017 bedraagt € 213 miljoen.

 

Het definitieve kader voor de Wlz 2017 is vastgesteld op € 19.475 miljoen. De verdeling van het Wlz-kader 2017 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):

    

Verdeling Wlz-kader 2017          

                                  

Wlz kader 2017

19.475

Contracteerruimte bij aanvang 2017

16.470

Experiment persoonsvolgende inkoop

655

PGB kader bij aanvang 2017

2.150

Herverdelingsmiddelen 2017

200

 

Zorgkantoren kunnen een verzoek indienen om middelen over te hevelen tussen de contracteerruimte zorg in natura en pgb, ook bij aanvang van het uitvoeringsjaar. Voor het experiment persoonsvolgende inkoop, zoals aangekondigd in de brief ‘Waardig leven met zorg’, is bij aanvang een bedrag beschikbaar van € 655 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte zorgkosten zoals bij de reguliere inkoop. Het pgb-kader is bij aanvang € 2.150 miljoen. Voor 2017 is een bedrag van € 200 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. VWS vraagt de NZa eind mei en eind augustus een advies over inzet van de herverdelingsmiddelen.

 

Overige zaken 2017

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd om tot een nieuwe verdeelsystematiek te komen zodat het budgettaire kader over de regio’s meer aansluit bij de werkelijke zorgvraag. VWS verzoekt de NZa om uiterlijk bij de verdeling van het Wlz-kader 2018 een start te maken, en zo mogelijk bij de inzet van de herverdelingsmiddelen 2017. Voor cliënten die zorg met verblijf en Wlz-behandeling ontvangen en individueel aangepaste hulpmiddelen nodig hebben, blijft boven budgettair € 121 miljoen beschikbaar. De overige hulpmiddelen en woningaanpassingen voor Wlz-cliënten blijven in 2017 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor innovatie komt een geoormerkt bedrag van € 5 miljoen bovenop de contracteerruimte. Het geoormerkte bedrag voor het experiment domeinoverstijgend (samen)werken in het kader van Waardigheid en Trots bedraagt € 8,5 miljoen. Er is een overgangsregeling voor 2016 en 2017 voor de kapitaallasten eerstelijnsverblijf. De bevoorschotting in de Wlz blijft in 2017 ongewijzigd.

 

ActiZ is blij met de extra gelden voor de Wlz. We zien dat zorgvraag van cliënten alleen maar zwaarder wordt. Dat vraagt om hoger opgeleid personeel en om zorg en dagbesteding op maat. Daarnaast kunnen, met dit extra geld, ook meer cliënten in een verpleeghuis komen wonen; iets dat gezien de resultaten van het wachtlijstonderzoek van VWS zeker nodig is. Zie daarvoor onze reactie.

Herma_klein