03 november 2016Financiering

Cliënten en medewerkers bevraagd over extra middelen W&T

Het onderzoeksbureau Significant heeft een kleine enquête uitgezet onder cliëntenraden en medewerkers over de ervaringen rond de extra middelen Waardigheid en Trots (W&T) voor een zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering. Vanuit een steekproef zijn 120 zorgorganisaties hiervoor benaderd.

 

Eerste evaluatie

In 2016 is € 110 miljoen aan extra middelen beschikbaar gekomen voor verpleeghuiszorg bedoeld voor een zinvolle dagbesteding voor cliënten en deskundigheidsbevordering van het personeel.

Voorafgaand aan de toekenning van de extra middelen hebben het ministerie van VWS, ActiZ en ZN bestuurlijk afgesproken dat deze middelen worden gemonitord. Voor 2016 zijn deze plannen voor 1 mei 2016 bij zorgkantoren ingediend. Omdat de effecten en behaalde resultaten nog maar beperkt gerealiseerd zullen zijn, richt deze eerste evaluatie zich op het ophalen van beelden, bevorderen van de dialoog en het doen van aanbevelingen voor de toekomst.

 

Enquête

Het onderzoeksbureau Significant is nu gestart met een eerste evaluatie, zie het bericht hierover.  Momenteel wordt via een enquête cliëntenraden, OR-leden en evt. VAR-leden bevraagd om inzicht  te krijgen in de totstandkoming en de realisatie van de plannen. Significant heeft hiervoor een steekproef getrokken van 120 zorgorganisaties. Deze zorgorganisaties zijn daarvoor in de afgelopen weken benaderd.

 

Bevindingen meegeven

Naast de enquête onder de cliënten en medewerkers wordt in een zestal zorgorganisaties interviews gehouden met betrokkenen van de extramiddelen om meer het ‘verhaal ‘achter de extra middelen te horen. De zorgorganisaties die daarvoor zijn geselecteerd zijn inmiddels benaderd.

ActiZ realiseert zich dat de drukte voor verpleeghuizen al zeer groot is, maar hoopt dat de betreffende zorgorganisaties  een stimulerende rol spelen richting cliënten en medewerkers om hun bevindingen mee te geven. Met de verkregen informatie wordt zorgvuldig omgegaan en de gegevens zullen niet herleidbaar zijn naar individuele organisaties of personen. Het eindrapport zal eind november gereed zijn en beschikbaar worden gesteld aan de Tweede Kamer.

 

Motie over juiste besteding

De Tweede Kamer wil weten wat de extra middelen doen in de praktijk. Coalitiepartijen VVD en PvdA willen dat er toezicht wordt gehouden op de juiste besteding van de middelen. De extra middelen moeten wat hen betreft zichtbaar tot kwaliteitsverbetering leiden. In de motie die zij hierover hebben opgesteld en die is aangenomen wordt gesproken van de mogelijkheid om bij verkeerde aanwending van de middelen het geld terug te vorderen en beschikbaar te stellen aan verpleeghuizen die de afgesproken plannen wel goed uitvoeren. Staatssecretaris Van Rijn wilde zo ver niet gaan. Hij gaf aan dat hij zich kan voorstellen dat er bij cliëntenraden en personeel gecheckt wordt wat er van de plannen terecht is gekomen. Mochten zij aangeven dat er van de plannen niets terecht is gekomen, dan kan het zorgkantoor besluiten ‘om even geen nieuwe afspraken te willen maken’. ActiZ gaat bij het ministerie van VWS na hoe wat de betekenis van deze motie in de praktijk wordt. Zodra hier meer over bekend is volgt informatie op de site.

Herma_klein