20 december 2017Financiering

CIZ publiceert de beleidsregels Wlz indicatiestelling 2018

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de beleidsregels 2018 voor de indicatiestelling van de Wlz vastgesteld.

Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie.
De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2018 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. 

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn in de Beleidsregels indicatiestelling voor Wlz zorg 2018 zijn: 

Inleiding

In de inleiding heeft het CIZ de rol beschreven die het CIZ kan nemen om aan te sturen op een gesprek tussen verzekerde, gemeente en/of zorgverzekeraar. 

Hoofdstuk Algemeen

- In het afwegingskader is een nieuwe eerste stap toegevoegd: de aanvraag. Hierin staat beschreven aan welke wettelijke eisen een aanvraag moet voldoen.
-In 2018 is voor palliatief terminale zorg (PTZ zorgprofiel VV10) geen indicatie van het CIZ meer nodig.
- De teksten over zorgprofiel ‘VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging in een instelling (VV9B)’ en zorgprofiel ‘VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (VV7)’ zijn verduidelijkt/aangepast. 

Hoofdstuk Grondslagen

- Geringe tekstuele aanpassing bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
- Grondslag psychogeriatrische aandoening of beperking en grondslag verstandelijke handicap: de tekst is aangepast aan DSM-5.
Verder heeft het CIZ een aantal tekstuele/taalkundige aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid verbeteren. 

Herma_klein