VVT-Zorg

Veelgestelde vragen | Eerstelijns verblijf

Op de NZa site vindt u de veelgestelde vragen over registreren en declareren van eerstelijnsverblijf. U vindt daar antwoord over wijzigingen in de regelgeving en de registratie en declaratie van o.a. WMO zorg naast het eerstelijnsverblijf, gespecialiseerde verpleging, paramedische zorg en de bekostiging van medische hulpmiddelen

Het Zorginstituut heeft ook een aantal veelgestelde vragen eerstelijnsverblijf op haar website gepubliceerd. Hier wordt de duiding van het eerstelijnsverblijf nader toegelicht

Onderstaand wordt ingegaan op overige onderwerpen waar ActiZ met enige regelmaat vragen over ontvangt.

 1. Ondertekenen Zorgleefplan
 2. Ambulancevervoer
 3. Verblijfsduur
 4. Outillagehulpmiddelen
 5. Behandelminuten eerstelijnsverblijf
 6. Aanmeldformulieren/verwijsbrieven
 7. Declaratie elv en wijkverpleging 
 8. Toegang ELV/GRZ indicatie
 9. Toegang van GRZ naar ELV
 10. Bereiken budgetplafond
 11. Inzet maatschappelijk werker
 12. Hoofdbehandelaarschap
 13. Consult Klinisch Geriater

1. Ondertekenen Zorgleefplan

Is het ondertekenen van het zorgleefplan door de client bij het elv verplicht?

Antwoord

Van belang is dat het behandelplan is afgestemd met de cliënt. Om dit aan te tonen, kan een handtekening behulpzaam zijn (al kan dit ook op andere wijze). Voor verzekeraars is die overeenstemming een belangrijk punt voor de controle en vormt de handtekening voor hen een belangrijk ‘bewijsmiddel’ dat de zorg passend is voor de cliënt. Daarom stellen zij de handtekening onder het eerste zorgplan vaak verplicht in de contracten.

Terug naar de vragen

2. Ambulancevervoer

Wordt ambulancevervoer bij een ELV indicatie vergoed door de zorgverzekeraar? 

Antwoord
Artikel 2.13. Bzv regelt de aanspraak op (ambulance) vervoer. Eén van de bestemmingen is vanuit een zorginstelling waar Zvw zorg wordt geleverd naar huis. Als daarvoor een medische noodzaak is, neemt de verantwoordelijke geneeskundige (kan specialist ouderengeneeskunde zijn) van de instelling contact op met de meldkamer voor een besteld ambulancevervoer rit. Dan zal in onderling overleg worden bekeken of en zo ja hoe dat mogelijk is. Het vervoer valt onder het eigen risico Zvw.

Terug naar de vragen

3. Verblijfsduur

Is er een maximale periode vastgesteld voor het eerstelijnsverblijf?

Antwoord
De regelgeving Zvw kent geen beperkingen. De arts stelt de indicatie en besluit ook wanneer de indicatie er niet meer is.
Elke verzekeraar maakt een afweging of er een machtigingsformulier nodig is voor de verlenging van de indicatie.

Terug naar de vragen

4. Outillagehulpmiddelen

a. Wat wordt er verstaan onder outillage middelen bij het eerstelijnsverblijf?

Antwoord
Dit betreft de inzet van outillage middelen die samenhangen met de geneeskundige zorg waarvoor de indicatie van het verblijf is afgegeven. Voorbeelden hiervan zijn de verband en hulpmiddelen die vanwege de medische reden van het verblijf gebruikt worden. Anderzijds is het zo dat de middelen die de verzekerde reeds in de eigen omgeving gebruikt en via de extramurale prestatie worden vergoed, ook tijdens het verblijf, nog steeds tot de extramurale prestatie gerekend mogen worden. Deze middelen kunnen via de eigen apotheek beschikbaar blijven.

b. Vallen rolstoelen onder de outillage middelen?

Antwoord

Om te bepalen wat tot de outillage van een zorgaanbieder behoort, moet worden beoordeeld in hoeverre te verwachten is dat de doelgroep die gebruik maakt van ELV met enige regelmaat redelijkerwijs de hulpmiddelen nodig heeft (voorzienbaarheid). De outillagehulpmiddelen zijn onderdeel van de aanspraak ELV. Voorbeelden zijn de (modulair aanpasbare) rolstoelen. Als een hulpmiddel alleen en uitsluitend na kostbare individuele aanpassingen door verschillende personen na elkaar te gebruiken is, behoort het niet tot de outillage.

Vilans heeft een hulpmiddelenwijzer beschikbaar gesteld. Vergoedingen van hulpmiddelen in 2017 - Vilans Hulpmiddelenwijzer.

Terug naar de vragen

5. Behandelminuten eerstelijnsverblijf

Hoeveel behandel- en zorgminuten kunnen er binnen de prestaties eerstelijnsverblijf ingezet worden?

Antwoord

Vóór 2019 waren de elv-tarieven afgeleid van de tarieven voor de Wlz-prestaties zzp VV3, 6 en 10.Per 2019 zijn de elv-tarieven herijkt. De nu geldende tarieven zijn gebaseerd op het Wlz-kostenonderzoek dat de NZa in 2018 heeft uitgevoerd. In dit onderzoek zijn ook de kosten van de elv-prestaties onderzocht.

De onderbouwing van de elv-tarieven is te vinden in het Verantwoordingsdocument Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf (zie die bijlage bij de beleidsregel  eerstelijnsverblijf - BR/REG-19126a). In dit document vindt u onder meer de volgende informatie

 • Tabel 5 en figuur 2: verdeling van de personeelskosten naar verblijfspersoneel (verpleging en verzorging), behandelend personeel en overig personeel (prijspeil 2016)
 • Tabel 11: verhouding loon en materiële kosten
 • Tabel 13: uitsplitsing van de tarieven naar loon- en materiële component, normatieve huisvestigingscomponent en normatieve inventariscomponent (prijspeil 2019)

Bovenstaande informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een eigen inschatting te maken van beschikbare behandel- en zorgminuten uit het tarief. Uiteraard is binnen het budget volledige substitutie mogelijk. Nadere verbijzondering van de tarief opbouw is uit dit kostenonderzoek niet beschikbaar.

Terug naar de vragen

6. Aanmeldformulieren/verwijsbrieven

Zijn er standaard aanmeldformulieren ontwikkeld? Zo ja, waar zijn deze te vinden?

Antwoord
Er zijn geen standaard verwijsformulieren ontwikkeld.
Eerder hebben wij de geactualiseerde versie van het afwegingsinstrument gepubliceerd. 
Dit instrument is opgesteld door de LHV (huisartsenvereniging) en Verenso (de specialisten ouderengeneeskunde), beiden hebben dit instrument ook als handreiking richting hun achterban uitgezet. Hierin staat beschreven hoe de afweging voor toelating eerstelijns verblijf gaat plaatsvinden.
In deze versie is expliciet opgenomen dat verwijzing danwel vanuit de huisarts, danwel vanuit de medisch specialist (via taakmandaat Transferverpleegkundige) kan worden uitgevoerd. Dit zal dus niet meer via Portero gaan, maar op basis van een verwijzing vanuit de huisarts/ specialist.
De Transferverpleegkundigen hebben hiervoor een set aan verwijsinformatie vanuit het ziekenhuis opgesteld. Lees hier meer.

Terug naar de vragen

7. Declaratie elv en wijkverpleging 

Is het mogelijk om prestaties elv en wijkverpleging op dezelfde dag te registreren en declareren?

Antwoord

Verpleging (ook gespecialiseerde verpleging) hoort bij het medisch noodzakelijk verblijf en zit in de tarieven voor eerstelijnsverblijf.  Een uitzondering betreft de dag van opname of de dag van ontslag Dit is bepaald in de nadere regel van elv, artikel 6.4: De zorgaanbieder declareert geen andere prestaties voor de zorg die reeds in de prestaties als bedoeld in de beleidsregel is opgenomen. Een uitzondering hierop vormt de situatie dat zorg in de thuissituatie geleverd is op de dag van opname en/of ontslag uit eerstelijnsverblijf.

Terug naar de vragen

8. Toegang van ELV/GRZ indicatie

Is het mogelijk gedurende een ELV opname de indicatie om te zetten naar GRZ?

Antwoord 

Volgens huidige regelgeving moet opname in de GRZ plaats vinden binnen een week na ziekenhuisopname. Als men tijdens ziekenhuisopname twijfelt over opname GRZ zou SO of geriater in consult moeten worden geroepen.

Volgens de aanspraak van de GRZ moet de GRZ zorg binnen een week aansluiten op medisch specialistische zorg (ziekenhuis).  Als de termijn van een week wordt overschreden en na die week door voortschrijdend inzicht toch een indicatie voor opname in een GRZ instelling kan worden gesteld, is aan het de medisch adviseur van de Zorgverzekeraar om, in overleg met betrokken huisarts, SO of specialist te beoordelen of verzekerde aanspraak kan maken op GRZ zorg. Ook is het mogelijk om een via een geriatrisch assessment van de klinisch geriater de toegang tot GRZ vanuit het ELV te organiseren.

Terug naar de vragen

9. Toegang van GRZ naar ELV

Kan de Specialist ouderen geneeskunde vanuit GRZ verwijzen naar ELV?

Antwoord
Het verblijf in een eerstelijnsverblijf is aan de orde wanneer daar een indicatie voor wordt gesteld door de geneeskundige, er zijn voor het eerstelijnsverblijf geen ‘formele vereisten’ in de zin van aansluitend op bijv. ziekenhuisverblijf of volgend op een geriatrisch assessment o.i.d. Deze vraag illustreert voor ons de noodzaak om deze beide zorgvormen als een eenheid te zien nl. medisch noodzakelijk verblijf in verband met de geneeskundige zorg die wordt geleverd.

Terug naar de vragen

10. Bereiken budgetplafond

Wat is het advies als de budgetafspraken dreigen te worden overschreden?

Antwoord
We adviseren om dit zo vroeg mogelijk ( bij voorkeur al in het eerste kwartaal) te signaleren als de verwachting is dat budgetafspraken overschreden gaan worden. Onderhoud nauw contact hierover met desbetreffende zorgverzekeraar

Terug naar de vragen

11. Inzet maatschappelijk werker

Kan de maatschappelijk werker ingezet worden in de ELV?

Antwoord
Het is juist dat de begeleiding, die kennelijk vanuit de Wmo (maatschappelijk werk) wordt geboden, geen onderdeel vormt van de prestatie eerstelijnsverblijf basis.
Of en hoe de begeleiding tijdens het eerstelijns verblijf geboden kan worden, is een vraag, die verband houdt met de realisatie van de zorg. Het is aan de zorgaanbieders om hiervoor een passende oplossing te organiseren. 
Je zult hierover dus overleg moeten plegen met de gemeente.

Terug naar de vragen

12. Hoofdbehandelaarschap

Kan de huisarts hoofdbehandelaar zijn in hoog complex situaties?

Antwoord
Vanuit de wet- en regelgeving kan de huisarts hoofdbehandelaar zijn in hoog complexe situaties. Vanuit de wet- en regelgeving is er binnen eerstelijns verblijf dus geen onderscheid in deze beide professionals. Echter, in het afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf (via google zie ik een stream ActiZ document, daarnaar verwijzen)  is afgesproken dat bij hoog complexe situaties de SO de hoofdbehandelaar is. Het afwegingsinstrument wordt gezien als een ‘veldnorm’ die door professionals gedragen. Máár: dit is dus vanuit de regelgeving geen vereiste en er wordt dus geen delict gepleegd als een huisarts  hoofdbehandelaar is in een hoog complexe situatie zonder aanvullende afspraken hierover met de SO.

Terug naar de vragen

 

13. Consult Klinisch Geriater

Is het mogelijk om een geriater van het ziekenhuis in te schakelen tijdens een elv opname (bijvoorbeeld voor diagnostiek)?

Antwoord
Diagnostiek door een klinisch geriater is niet verwerkt in het tarief voor ELV. Hier bestaat het ‘polikliniekbezoek’voor vanuit de medisch specialistische zorg. Een polikliniekbezoek, kan in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, ook plaatsvinden in een verpleeghuis. Zie onderstaande definitie uit de NR/REG-1732 (artikel 24, lid 1). 

Polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613 en 090614)

Bij een ‘eerste polikliniekbezoek’ (190007, 190060 en 090613) en bij een ‘herhaal-polikliniekbezoek’ (190008, 190013 en 090614) moet sprake zijn van:

 • face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant en;
 • ‘hulp door of vanwege het ziekenhuis’ (waarbij de locatie (polikliniek, SEH, buitenpolikliniek, verpleeghuis) in onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder overeengekomen kan worden).

NZa, Regeling Medisch specialistische zorg

Terug naar de vragen

Kelly Schroeder