nieuws

17 september 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgorganisaties goed aan de slag met implementeren Kwaliteitskader

Dit blijkt uit een landelijke analyse van de kwaliteitsverslagen 2018 van verpleeghuizen. De analyse is gemaakt door Significant Public in opdracht van ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland. Het Kwaliteitskader verpleeghuis stimuleert dat verpleeghuizen leren en ontwikkelen om de kwaliteit van de zorg voor cliënten steeds verder te brengen. Mireille de Wee, voorzitter ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg en bestuurder van zorgorganisatie De Riethorst Stromenland: “Voor ActiZ is de belangrijkste conclusie dat alle zorgorganisaties met de thema’s van het kwaliteitskader bezig zijn en zich daarover verantwoorden.” De analyse geeft een beeld van de ontwikkelingen in de sector.

Persoonsgerichte zorg

Zorgorganisaties werken volop aan persoonsgerichte zorg. Dit doen ze bijvoorbeeld door middel van gesprekken en evaluaties met cliënt en naasten, het Zorgleefplan en het zichtbaar maken van de levensverhalen/geschiedenis van cliënten. Zorgorganisaties richten zich op het in kaart brengen van de wensen en behoeftes van cliënten waarbij zingeving, zinvolle dagbesteding en leefplezier van belang zijn. Er wordt een grote inzet van welzijnsmedewerkers beschreven om hier gehoor aan te geven. Daarnaast is er aandacht voor ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers. Ook worden naasten en familie betrokken bij de zorg.

Leren en verbeteren

De analyse van de kwaliteitsverslagen komt voort uit afspraken in de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Verenso, V&VN, Zorgthuisnl, ActiZ, Zorginstituut). Bestuurder Mireille de Wee: “Zorgorganisaties geven invulling aan de opzet en vormgeving van het verslag op een manier die bij hun past. ActiZ vindt het belangrijk dat die ruimte behouden blijft.” In de kwaliteitsverslagen van de verpleeghuizen wordt veel aandacht besteed aan leren en verbeteren binnen organisaties. Zo krijgen medewerkers en vrijwilligers scholing en opleiding. Daarnaast is er een focus bij organisaties gekomen op kennisdeling en reflectie. Dit gebeurt in o.a. in lerende netwerken, kennisnetwerken en in gesprekken met familie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals. Er is veel aandacht voor registratie en analyse van data voor kwaliteitsverbetering. Er worden themagroepen en commissies ingezet om het leren en verbeteren van kwaliteit te borgen. 

Veranderende zorgvraag

Zorgorganisaties zien meer cliënten die zwaardere en meer complexe zorgvragen hebben. Zorgorganisaties spelen hierop in door hun personeelssamenstelling daarop aan te passen. Daarnaast wordt er in tweederde van de verslagen gesproken over het (ver)bouwen van woonlocaties in samenhang met de veranderende zorgvraag. De krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan personeel van niveau drie of hoger is voor organisaties een knelpunt. Zorgorganisaties zetten daarom veel in op het aantrekken, opleiden en vasthouden van personeel.

Onderzoeksmethode

Significant Public heeft een kwalitatieve analyse uitgevoerd met de 360 beschikbare kwaliteitsverslagen. Hiervan zijn 60 verslagen volledig gelezen en geanalyseerd en zijn alle 360 verslagen door middel van textmining geanalyseerd. Het analysekader is vastgesteld op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en een eerste analyse van 10 verslagen. Er hebben twee focusgroepen plaatsgevonden met bestuurders en kwaliteitsmedewerkers om de resultaten verder te duiden.

 

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Christa Ooms

Laatste nieuws