13 augustus 2020Informatisering, VVT Nieuws

ZonMw opent subsidierondes voor Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Het doel van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) thuis 2021-2023 is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Voor het programma staan inmiddels twee subsidieoproepen open. Het gaat om de stimuleringssubsidie van GGH en om de open ronde van GGH.

Doelstelling van het programma

Het doel van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021-2023 is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Dat is nodig, omdat er nog onvoldoende onderbouwing is voor de meerwaarde van de inzet van extramurale hulpmiddelenzorg. ZonMw financiert enerzijds onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. Anderzijds zetten zij in op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur rondom hulpmiddelenzorg thuis.

Programmafocus

Het programma GGH focust op zowel het versterken van de onderzoekscapaciteit als van de positie van hulpmiddelengebruikers. Tevens willen we het gebruik van passende onderzoeksmethoden stimuleren. Ten slotte zetten we ons in om een structurele samenwerking tussen relevante partijen te bevorderen.

Twee open subsidiegroepen

Voor het programma Goed Gebruik hulpmiddelenzorg thuis staan inmiddels twee subsidieoproepen open.

Het gaat om:

  1. De stimuleringssubsidie van GGH Deadline is 29 september 2020 om 14.00 uur.

De stimuleringssubsidie heeft binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) als doel het realiseren van een aantoonbare effectieve en duurzame samenwerking tussen relevante stakeholders op het gebied van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie.

In deze oproep voor aanvragen ‘GGH – Stimuleringssubsidieronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkings(verband) tussen relevante stakeholders uit het hulpmiddelenveld, om gezamenlijk een projectidee of een subsidieaanvraag voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek voor te bereiden.

  1. De open ronde van GGH Deadline is 6 oktober 2020 om 14.00 uur.

Er  wordt subsidie beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling over innovatieve en bestaande hulpmiddelenzorg thuis, zodat deze op een veilige, effectieve (o.a. functioneringsgerichte) en betaalbare wijze kan worden toegepast in de zorg.

Het programma GGH richt zich op onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. Het betreft primair hulpmiddelenzorg die behoort tot de Zorgverzekeringswet of daar in de toekomst toe kan gaan behoren.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen via hulpmiddelen@zonmw.nl.

1-DSC_0443

Laatste nieuws