04 februari 2020Financiering, VVT Nieuws

Wlz-indicatiestelling cliënten ggz-problematiek

Cliënten met een psychische stoornis kunnen vanaf 2021 zorg uit de Wlz ontvangen. Het CIZ is in 2020 gestart met de indicatiestelling van deze cliënten met ggz-problematiek die Wlz zorg nodig hebben. Het CIZ benadert zorgaanbieders die mogelijk cliënten in zorg hebben die hiervoor in aanmerking komen.

Aanpassing Wlz: toevoeging grondslag psychische stoornis

Door een aanpassing van de Wet langdurige zorg kunnen cliënten met een psychische stoornis ook toegang krijgen tot de Wlz. Voorwaarde is dat de cliënt blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in nabijheid, net zoals dat voor andere Wlz-cliënten geldt. Het gaat om cliënten die nu zorg krijgen vanuit bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). In de branche VV gaat het onder meer om cliënten met een Wmo-indicatie voor beschermd wonen (voormalig GGZ-C zorgprofielen).

CIZ bepaalt toegang

Het CIZ bepaalt of de cliënt met ggz-problematiek toegang krijgt tot de Wlz en zo ja welk ggz-profiel het meest passend is, zie het overzicht van alle CIZ zorgprofielen. Cliënten kunnen zich voor een indicatie bij het CIZ aanmelden, zie de informatie op ciz.nl. Om de aanmeldingen voor indicatiestelling te stroomlijnen, benadert het CIZ zèlf de zorgaanbieder van wie bekend is dat zorg/ondersteuning wordt geleverd aan de potentiële doelgroep. De relatiebeheerder uit de eigen CIZ-regio zoekt daarvoor contact met de zorgaanbieder. Het CIZ heeft uitgebreidere informatie voor de zorgprofessionals beschreven.

Vragen aan het CIZ over de indicatiestelling Wlz/ggz kunt u stellen via info@ciz.nl of 088 789 10 00. Via dit nummer kunt ook vragen naar de ggz-relatiebeheerder in uw regio.  

Toegang per 2021

Het CIZ beoogt de cliënten voor 1 oktober 2020 geïndiceerd te hebben, zodat zo tijdig als mogelijk duidelijk is voor wie de toegang geldt. Het afgegeven indicatiebesluit gaat in per 2021. Dat betekent dat in 2020 de geïndiceerde cliënten nog de zorg en ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo en/of Zvw.

Herma_klein

Laatste nieuws