nieuws

23 oktober 2019Financiering, VVT Nieuws

Wlz contracteerruimte 2019 wederom opgehoogd, definitieve budgettaire kader Wlz 2020 bekend

Minister De Jonge voegt € 190 miljoen toe aan de contracteerruimte voor langdurige zorg in de Wlz voor 2019. Zorgkantoren kunnen ook € 60 miljoen gereserveerde manoeuvreerruimte voor een soepeler contracteerproces inzetten. In totaal is er € 250 miljoen extra beschikbaar voor 2019.  Ook maakt de minister het budgettaire kader Wlz 2020 definitief. Verpleeghuizen boden het afgelopen jaar meer mensen verpleeghuiszorg dan begroot. ActiZ is blij dat deze mensen zorg kregen, maar ook opgelucht dat de rekeningen hiervoor nu niet onbetaald hoeven te blijven. Wel pleiten we voor reële budgetramingen voor de groeiende zorgvraag in de Wlz.

Het budgettaire kader Wlz 2019 verhoogd

Eind juni 2019 verhoogde de minister de Wlz contracteerruimte 2019 met € 470 miljoen. Daarvan was € 200 miljoen beschikbaar vanuit de herverdelingsmiddelen uit de contracteerruimte. De ophoging was inclusief € 60 miljoen als zogenaamde manoeuvreerruimte voor zorgkantoren om het proces soepeler te laten verlopen. In augustus berekende de NZa dat er nog sprake was van een tekort van € 41 miljoen. Zorgkantoren gaven aan dat er een ophoging van € 147 miljoen nodig was. Anders zouden wachtlijsten verder oplopen en werden pgb-stops en verdere overschrijdingen  voorzien. Op verzoek van het ministerie heeft de NZa bij het augustus-advies een addendum opgesteld op basis van actuele gegevens. In het addendum prognostiseert de NZa in 2019 een tekort van € 130 miljoen en adviseert de NZa de minister de € 60 miljoen aan manoeuvreerruimte in te zetten. De minister neemt dit advies over.

Gezien de stijging van het aantal indicaties -met name in de VV- en de groeiende wachtlijsten, voegt de minister daarbij extra incidenteel € 60 miljoen toe.  In totaal is het beschikbare Wlz-kader voor 2019 dus met een bedrag van € 250 miljoen verhoogd. Het totaal van de contracteerruimte Wlz 2019 komt daarmee op 20.374 € miljoen, zo blijkt uit de Definitieve kaderbrief Wlz 2020.

Het Wlz-kader 2019 ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro):                                           

Wlz-kader 2019

23.405

Contracteerruimte 2019

20.374

PGB-kader 2019

2.431

Kwaliteitsbudget vph tranche 2019

600

Definitief budgettair kader Wlz 2020

Het definitieve Wlz-kader 2020 heeft de volgende opbouw (bedragen in miljoenen euro):

Wlz-kader 2019

23.345

Groeiruimte 2020

370

Kwaliteitskader vph zorg tranche 2020

500

Herijking tarieven en overig

-87

Lage zzp’s

-60

Roerende voorzieningen

17

Uitbreiding EKT- en meerzorgregeling

5

Diverse bijstellingen

4

Loon- en prijsbijstellingen 2020

498

Wlz-kader 2020 totaal

24.592

De basis voor het Wlz-kader vormt het bedrag dat vanaf 2019 structureel beschikbaar is, namelijk € 23.345 miljoen. Het definitieve kader 2019 is € 23.405 miljoen, gecorrigeerd voor de incidentele verhoging van € 60 miljoen.

Overzicht middelen:

  • Voor het jaar 2020 is € 370 miljoen beschikbaar als de reguliere groeimiddelen. In de Voorlopige kaderbrief 2020 was sprake van € 500 miljoen aan groeimiddelen. Hiervan is € 130 miljoen ingezet als dekking voor de structurele ophoging van het Wlz-kader 2019. Hierdoor resteert een bedrag van € 370 miljoen beschikbaar voor volumegroei.
  • Van de groeimiddelen is € 8 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed en komt beschikbaar via de normatieve huisvestingscomponent.
  • Het landelijk beschikbare kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg was in 2019 € 600 miljoen en neemt in 2020 toe met een bedrag van € 500 miljoen tot € 1.100 miljoen. Voor de invoering van de herijking van de tarieven dalen de tarieven per saldo met € 87 miljoen. De zorgaanbieders die er op achteruit gaan, worden op maat gecompenseerd uit het eigen kwaliteitsbudget.
  • De daling van het aantal cliënten met een laag zzp leidt tot een verlaging van de contracteerruimte met € 60 miljoen.
  • Om aan te sluiten op de regelgeving voor roerende voorzieningen wordt € 17 miljoen toegevoegd voor de instellingsfinanciering van cliënten die verblijven in een zorgorganisatie zonder behandeling. De nic’s behorende bij zzp exclusief behandeling worden daarvoor aangepast.
  • De maatregelen ter voorkoming van de zorgval (EKT-regeling) en een verwacht toenemend gebruik van de meerzorg-regeling, leiden tot een ophoging van € 5 miljoen.
  • Er wordt € 4 miljoen toegevoegd voor diverse bijstellingen bij persoonlijke verzorging voor Wlz-kinderen en tariefaanpassingen voor mensen met een visueel handicap.
  • De loon- en prijsbijstelling voor 2019 bedraagt € 498 miljoen.

Totaal bedraagt het voorlopige Wlz-kader voor 2019 een bedrag van € 24.592 miljoen. De verdeling van het voorlopig Wlz-kader 2020 is als volgt (bedragen in miljoenen euro’s):                                  

Contracteerruimte bij aanvang 2020

20.912

Pgb kader bij aanvang 2019

2.510

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

1.100

Herverdelingsmiddelen 2020

70

Overige zaken

Voor de periode 2018 – 2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar als ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader vanuit de zorgkantoren. Voor 2020 bedraagt het kader € 50 miljoen. Net zoals in 2019 is € 10 miljoen beschikbaar voor innovatie in de langdurige zorg.

De minister heeft de NZa verzocht om in januari 2020, mei 2020 en eind 2020 over de ontwikkelingen rondom de toereikendheid van de Wlz te adviseren en over de inzet van de herverdelingsmiddelen.  

ActiZ: reële ramingen en fundamenten zorgstelsel opnieuw bezien

ActiZ is blij met de ophoging van de contracteerruimte 2019. Daarmee is de dreiging van onbetaalde rekeningen voor zorgaanbieders van de baan en kunnen wachtlijstcliënten blijven instromen voor zorg. We zien dat de zorgvraag fors toeneemt en de macroramingen daarmee niet in de pas lopen. Dreigende onbetaalde overproductie is funest voor de bedrijfsvoering en het ontwikkelklimaat van de zorgorganisatie. Steeds duidelijker wordt dat zorgorganisatie gezien de arbeidsmarkt voor een bijna onmogelijke opgave staat; meer kwaliteit bieden en tegelijkertijd meer cliënten helpen. Het huidige zorgstelsel knarst in zijn voegen. ActiZ roept op tot reële ramingen voor de zorg en fundamentele discussie over de houdbaarheid en kwaliteit van het huidige zorgstelsel.  

Herma_klein

Laatste nieuws