10 januari 2020VVT Nieuws, Zorg

Vragenlijst NZa monitor contractering wijkverpleging 2020

Via haar monitor contractering wijkverpleging monitort de NZa het verloop van de contractering vanuit haar toezichthoudende rol op zorgverzekeraars. Daarnaast biedt de monitor inzicht in de stand van zaken rond het behalen van de afspraken gemaakt in het HLA wijkverpleging 2019-2022.

ActiZ vindt deze monitor belangrijk nu deze ook richting de minister en de TK een officiële graadmeter van het verloop van de contractering vormt. Wat gaat goed en wat niet? Waar moeten partijen op inzetten? De overheid en TK lezen kritisch met de uitkomsten mee. De uitkomsten van de monitor gebruiken wij in onze belangenbehartiging en lobby richting partijen. Wij vragen dan ook om uw medewerking voor het invullen van deze vragenlijst van de NZa. Hieronder vindt u het bericht van de NZa alsmede een link naar de vragenlijst.

 

Bericht NZa met link naar de vragenlijst

 

De wijkverpleging is een sector in transitie. Partijen maken in het hoofdlijnenakkoord afspraken met elkaar om onder andere het contracteerproces te verbeteren en de contracteergraad te verhogen. Alle partijen spannen zich in om de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord te realiseren. De NZa houdt die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zodat partijen hierop bij kunnen sturen indien nodig. In de afgelopen vier jaar zijn verschillende monitoren uitgebracht die betrekking hadden op de wijkverpleging en specifiek de contractering hiervan.

 

Net als voorgaande jaren, zetten we ook dit jaar vragenlijsten uit onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars om informatie te verzamelen. Met de Externe Klankbordgroep, o.a. bestaande uit branches van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, hebben we afgestemd op welke thema’s we in de komende monitor inzoomen.

 

Uw inbreng is hard nodig

 

Om een goed beeld te verkrijgen, hopen wij dat u, net als de grote meerderheid van uw branchegenoten, tijd investeert om uw ervaring te delen. Uw respons is immers van belang voor een representatieve weergave van de markt. Wij stellen het dan ook op prijs als u ons wilt helpen dit beeld te verkrijgen.

 

Wat we van u vragen

  1. Reserveer tijd in uw agenda voor het invullen van de vragenlijst.
  2. Zoek vooraf informatie op over uw omzet en afspraken met uw dominante zorgverzekeraar.
  3. Vul uiterlijk 17 januari 2020 de digitale vragenlijst in.

Link naar de enquête

 

Wat u van ons kunt terug verwachten

 

Na het ontvangen van de ingevulde vragenlijsten, van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, analyseren en rapporteren we deze. De conceptbevindingen bespreken we met de Externe Klankbordgroep waarin u als branche bent vertegenwoordigd. We verwachten uiteindelijk het eerste kwartaal van 2020 de definitieve monitor te publiceren. Daarnaast zijn wij voornemens om in het voorjaar van 2020 de uitkomsten aan u te presenteren op regiobijeenkomsten van uw brancheorganisaties.

 

Ontwikkelingen

 

In de monitor richten wij ons met name op de uitkomsten van het contracteerproces (wat is er afgesproken en hoeveel?) en de algemene ervaring van partijen met het contracteerproces. Daarbij hebben we speciale aandacht voor hoe partijen invulling geven aan de afspraken in het hoofdlijnenakkoord, de verbeterthema’s van het Common Eye-traject en hoe partijen omgaan met ongecontracteerde zorg.

 

Hulp nodig?

 

Indien u nog vragen heeft over het invullen van de vragenlijst, dan kunt u daarvoor terecht bij Jeroen Bal (jbal@nza.nl).

 

Tot slot

 

Wij hopen op een hoge respons, waardoor wij een representatief beeld van de markt kunnen geven.

 

 

Dharma Behari

Laatste nieuws