26 maart 2020Informatisering, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Afbakening doelgroepen GerontoPsychiatrie in de WLZ

Het Trimbos-instituut heeft een definitie gepubliceerd ten behoeve van afbakening van de doelgroep GerontoPsychiatrie (GP) in het verpleeghuis, en voor die van bewoners met een verstandelijke beperking in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Hiermee kan in de volgende stappen in het onderzoek een schatting gemaakt van de omvang van de groepen en is er inzicht te krijgen in de factoren die de kwaliteit van zorg aan hen beïnvloeden.

De definiëring in de rapportage is met behulp van de Delphi-methodiek met veld-experts en een klankbordgroep van landelijk betrokken partijen tot stand gekomen. De rapportage geeft ook onderbouwd verslag van het stappen-proces naar de definiëring.

Hoofdkenmerk van deze doelgroepen is de (interne) heterogeniteit; daaraan moet recht gedaan worden bij de formulering van een hanteerbare definitie; en bij het toepassen van die definitie bij de afbakening.
Niet de afzonderlijke problemen, maar de stapeling van problemen bepaalt doorgaans of iemand tot de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis hoort. Dat wil zeggen dat naast de psychiatrische problematiek op nog minimaal twee, maar meestal meer, andere domeinen problemen zijn: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. Uiteindelijk is niet besloten tot een exclusie van ‘dementie’-problematiek, maar tot voorliggendheid van de psychiatrische problematiek.

Als onderdeel van het versterken van de kennisinfrastructuur in de WLZ voert het Trimbos-instituut in opdracht van VWS onderzoek uit naar optimale kennisdeling en samenwerking in de zorg aan bewoners met (chronische) psychiatrische problematiek in verpleeghuizen (gerontopsychiatrie) en woonvoorzieningen in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG-zorg).
Het Trimbos-instituut doet dit onderzoek, in samenwerking met de betrokken partijen in het veld. Het eerste deel betreft deze nadere beschrijving en afbakening van de betreffende doelgroepen

De rapportage zal binnenkort ook op de site van het Trimbos-instituut gepubliceerd worden. Met behulp van deze nu beschikbare afbakening zullen de volgende stappen in het GP-onderzoek volgen.

Voor de toegang tot WLZ zorg zie ook het bericht van 4 februari over de indicatiestelling bij GGz-problematiek.

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws