24 april 2020VVT Nieuws, Zorg

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom

De uitkomsten van het GRZ kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke afslagen die zorgverzekeraars de afgelopen jaren gehanteerd hebben.

Kostenonderzoek

De NZa heeft een kostenonderzoek over boekjaar 2018 verricht onder 66 geselecteerde GRZ aanbieders. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de GRZ DBC’s te herijken voor 2021.

Grote impact uitkomsten

De uitkomsten van het kostenonderzoek laten zien dat de tarieven gemiddeld 4,3% lager liggen dan de maximum NZa tarieven 2018. Medio maart heeft ActiZ haar zorgen over deze uitkomsten toegelicht in een bestuurlijk overleg. ActiZ heeft haar twijfels geuit over de toerekening van NIC en de NHC component,  tevens is uitgebreid gesproken over het inkoopgedrag van zorgverzekeraars en de context waar de GRZ zich in beweegt. Niet alleen de keteneffecten en de kostenbesparingen die GRZ realiseert zouden meegewogen moeten worden, maar ook de investeringsopgaven in het kader van vernieuwen en verduurzamen lijken niet te worden vertaald in de nieuwe tarieven.  

Race to the bottom 

De uitkomsten van het kostenonderzoek zijn een direct gevolg van de generieke afslagen die zorgverzekeraars de afgelopen jaren gehanteerd hebben. Het kostenonderzoek laat immers niet zien wat goede zorg feitelijk zou moeten kosten, maar brengt slechts in beeld wat er in de huidige praktijk gebeurt. Het knijpgedrag van zorgverzekeraars wordt nu vertaald naar tarieven die passend zouden zijn om GRZ kostendekkend te kunnen organiseren. ActiZ heeft aangegeven dat met de voorgenomen herijking enkel een verdere uitholling van de GRZ gerealiseerd zal worden. Een averechtste beweging in het licht van de ambities van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, met risicoselectie en stagnatie in de keten als gevolg.

De NZa heeft aangegeven begrip te hebben voor de zorgen van het veld, maar onvoldoende technische argumenten te zien om de uitkomsten van het onderzoek geen doorgang te laten vinden. ActiZ betreurt het besluit om de tarieven op basis van het kostenonderzoek per 2021 te herijken en vraagt aandacht om de meerwaarde van GRZ in de keten te erkennen zeker in het licht van de doorontwikkeling van de kortdurende zorg.

Doorontwikkeling stagneert

ActiZ ontvangt al langere tijd signalen dat de huidige GRZ tarieven niet kostendekkend zijn en dit al tot problemen heeft geleid in de kwaliteit. Verdere tariefsdaling zal de kwaliteit van de GRZ verder onder druk zetten. Dit staat haaks op ambities op de voorgenomen doorontwikkeling van kortdurende zorg die vertaald zijn in het programma ‘Beter Thuis’. Het ZonMw programma ‘Beter Thuis’ wil juist een kwaliteitsontwikkeling geven aan tijdelijke intensieve zorg en behandeling.

 

Kelly Schroeder
anne lee edens

Laatste nieuws