05 maart 2020Informatisering, VVT Nieuws

Elektronische inzage en elektronisch afschrift per 1 juli 2020 verplicht

Per 1 juli 2020 heeft een patiënt/cliënt/burger recht op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het dossier. De vorm van elektronische inzage en elektronisch afschrift is niet voorgeschreven. Bij elektronische inzage kan gedacht worden aan beveiligde zorgportalen, PGO’s, of websites zoals volgjezorg.nl, mits goed beveiligd. Het recht betekent dat zorgaanbieders een voorziening moeten hebben waarmee zeker is dat het afschrift langs een beveiligde weg bij de juiste persoon terecht komt. Hierbij kan gedacht worden aan het per e-mail versturen van een link naar een beveiligde website waar het afschrift beschikbaar wordt gesteld. Het afschrift kan ook in de vorm van een USB-stick met pdf-bestanden worden verstrekt.

Elektronische inzage en elektronisch afschrift

Op 1 juli 2020 treedt artikel 15d van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking, over het recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift. Het betreft hier inzage of afschrift van het dossier van de betreffende cliënt of van diens gegevens die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt. Het is vanzelfsprekend dat een persoon recht heeft op elektronische inzage en een elektronisch afschrift van zijn eigen medische gegevens. De WGBO geeft mensen al het recht op inzage of afschrift, zij het op papier of bij de zorgverlener op het scherm. Ook onder de AVG kan een persoon al informatie in een gangbare elektronische vorm krijgen als het verzoek elektronisch wordt ingediend. De Wabvpz is een verbijzondering van de algemene rechten uit de AVG specifiek voor de zorg en elektronische gegevensuitwisseling. Het afschrift wordt kosteloos verstrekt.

Logging

Artikel 15e van de Wabvpz treedt ook op 1 juli 2020 in werking, hierin wordt ingegaan op logging en specifiek wat voor loggingsinformatie ook moet worden opgenomen in een afschrift, in aanvulling op de al bestaande plicht tot logging op grond van de AVG. Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders is in januari 2018 in werking getreden waarin specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling zijn gesteld. In één van de opgenomen eisen, de NEN 7513, wordt beschreven wat er aan logging beschikbaar moet zijn en aspecten zoals wie wanneer welk dossier heeft geraadpleegd of veranderd. Dit sluit aan bij artikel 15e van de Wabvpz. Begin 2020 laat de Minister Bruins onderzoeken hoever zorgaanbieders zijn met de implementatie van NEN 7513 en wat er nodig is om de loggingsgegevens elektronisch te ontsluiten.

Lees de voortgangsbrief Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg van minister Bruins voor meer informatie.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws