04 december 2019Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health is aangepast

ActiZ kreeg signalen uit het veld dat de regeling SET op een aantal punten moeilijkheden oproept. Een van die punten betreft een hoge financiële drempel om deel te nemen aan de subsidieregeling. VWS heeft deze signalen serieus genomen en de regeling op drie belangrijke punten aangepast. Deze wijzigingen worden in dit bericht toegelicht. Ze gelden vanaf 1 februari 2020.

Drie belangrijkste wijzigingen

  • Verlaging ondergrens ten behoeve van kleinere zorgaanbieders
  • Subsidie voor visievorming op e-health voorafgaand aan de SET-aanvraag
  • Verruiming opleidingskosten

 

Verlaging ondergrens

De ondergrens voor een subsidieaanvraag wordt verlaagd van € 125.000 naar € 50.000 subsidiabele kosten. De oorspronkelijke ondergrens was bedoeld om projecten met een zekere schaalgrote toe te laten tot de SET. Op deze manier konden te kleine pilotprojecten uitgesloten worden van de SET. In de praktijk is gebleken dat het effect van de ondergrens is dat kleinere zorgaanbieders geen aanvraag (kunnen) doen, omdat zij de benodigde projectgrootte niet kunnen realiseren. Dit is een ongewenst effect, wat met de nieuwe ondergrens wordt weggenomen.

Subsidie voor visievorming

Er is gebleken dat voor sommige aanbieders het schrijven van een gedragen visie over de bijdrage van e-health aan het realiseren van organisatiedoelen een grote stap is. Om deze organisaties te ondersteunen wordt er een optionele voorfase aan de SET toegevoegd. Het maximum subsidiebedrag voor de ondersteuning, bij het komen tot een door de clusterorganisatie gedragen visie op het gebruik van e-health en doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan, is € 20.000.

Verruiming opleidingskosten

Voor opleidingskosten worden het huidige minimum- en maximumsubsidiebedrag losgelaten. Hierdoor krijgen partijen extra ruimte om, afhankelijk van de aard van hun project, meer of minder aandacht aan opleidingsactiviteiten te besteden.

Ingangsdatum

De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 februari 2020

Meer informatie

Over de wijzigingen: Publicatie in de Staatscourant.

Over de SET.

1-DSC_0443

Laatste nieuws