nieuws

06 maart 2019VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Zorg

Regeling zittend ziekenvervoer opnieuw bekeken

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over ziekenvervoer. Aanleiding hiervoor zijn signalen vanuit zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over de uitvoerbaarheid van de regeling ‘zittend ziekenvervoer’. In een aanvullend verzoek vraagt de minister de consequenties van de geschetste opties in kaart te brengen.

Regeling zittend ziekenvervoer

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Bij zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar en bij alle vervoer is het eigen risico van toepassing. Bij de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg (grz) is de doelgroep voor ambulante grz toegevoegd aan de hardheidsclausule van deze regeling.

Adviezen Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert in haar advies dat een regeling voor het ziekenvervoer binnen de Zorgverzekeringswet gehandhaafd moet blijven. Twee opties zijn als alternatief voor de huidige prestatie uitgewerkt. In het rapport ‘Ziekenvervoer, in maat en getal’ geeft het Zorginstituut aan dat een ideale regeling die recht doet aan alle doelgroepen onmogelijk lijkt.

Ambulante grz

Bij de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg (grz) is de doelgroep voor ambulante grz toegevoegd aan de hardheidsclausule van deze regeling

Dagbehandeling

De dagbehandeling die nu nog vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling wordt gefinancierd wordt mogelijk per 2020 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet onder de noemer aanvullende geneeskundige zorg. Het vervoer van dagbehandeling vanuit de aanvullende geneeskundige zorg wordt in de toekomst mogelijk toegevoegd aan de regeling zittend ziekenvervoer.

Inzet ActiZ

ActiZ is van mening dat cliënten in staat gesteld moeten worden, om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Levering van zorg en ondersteuning in de nabijheid moet mogelijk zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, is voor mensen die een beperking ervaren in hun mobiliteit een goede regeling voor vervoer van essentieel belang.

Regeling niet passend voor grz

Door de focus op frequentie, duur en afstand, is onze zorg dat het vervoer zoals het in de huidige regeling zit, niet past bij de korte intensieve behandeling zoals die in het kader van geriatrische revalidatiezorg van toepassing is. Daarnaast lijkt de financiële drempel ons niet wenselijk omdat die haaks staat op de ambitie tot verdere ambulantisering.

Risico toegankelijkheid dagbesteding

De doelgroep die gebruik maakt van dagbehandeling (en dus veelal van vervoer) bestaat over het algemeen uit kwetsbare ouderen, vaak met meerdere gezondheidsproblemen. Voor deze doelgroep is elke aanvullende actie die nodig om gebruik te kunnen maken van dagbehandeling een mogelijk risico op afhaken. Machtigingsbeleid, extra kosten, onduidelijkheid over aanspraken en/of verandering van bestaande gewoonten rond vervoer vormen in die zin een risico voor toegankelijkheid van dagbehandeling en daarmee voor de ambities in ‘Langer Thuis’ en ‘Zorg op de Juiste plek’. Lees hier de volledige reactie van ActiZ.

 

anne lee edens

Laatste nieuws