nieuws

20 februari 2019Financiering, VVT Nieuws, Wonen

NZa: zet e-health in voor juiste zorg op de juiste plek

De Nederlandse Zorgautoriteit wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek (JZOJP) en gaat dit jaar de mogelijkheden om e-health breder in te zetten onder de loep nemen. De NZa richt zich daarbij met name op de wijkverpleging en de langdurige zorg. ActiZ is blij met deze inzet en ondersteunt de gedachte van harte. ActiZ denkt graag mee.

De Juiste zorg op de juiste plek


De NZa wil een bijdrage leveren aan JZOJP. Voor patiënten met astma of COPD kan e-health helpen de zorg minder belastend te maken. Bijvoorbeeld doordat patiënten thuis gemonitord kunnen worden of digitaal kunnen overleggen met hun behandelaar. Nu is het in de bekostiging soms niet lonend om bestaande zorg te vervangen voor zorg ondersteund door e-health toepassingen. Verzekeraars en aanbieders kunnen bijvoorbeeld ook een vast bedrag per patiënt afspreken voor bepaalde behandelingen (gebundelde betaling) waarbij juist zorg dichtbij een plek krijgt. Het ministerie van VWS en de NZa overwegen om met partijen in de zorg samen een overzicht op te stellen voor zulke innovatieve contracten.

Wat gaat de NZa doen?


De NZa gaat onder andere in gesprek over

  • Meer stimulerende bekostiging van zorg op afstand door inzet van thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging en de langdurige zorg.
  • Structureel in gesprek met zorgverzekeraars en zorgkantoren over hun inspanningen met daarin e- health/innovatie als nieuw terugkomend thema in de periodieke gesprekkencyclus. Daarbij is het opschalen van bewezen goede e-health via congruent gedrag tussen zorgverzekeraars één van de gespreksthema’s.
  • Het opschalen van goede e-health door de kennisbank die samen met veldpartijen wordt opgezet over innovatieve contractmodellen op basis van gebundelde betalingen.
  • In gesprek met het zorgveld over het samenwerken bij de inkoop van ICT met het oog op ongewenste gevolgen van “vendor lock-in”.

Dit en meer is te lezen in deze brief van de NZa.

Reactie ActiZ

ActiZ herkent de belemmeringen voor een snellere innovatie zoals de NZa die beschrijft. Denk hierbij aan de constatering dat e-health toepassingen bij de huidige financieringswijze kan leiden tot een verlies van opbrengsten. ActiZ gaat graag met de NZa in gesprek over manieren om de gewenste snellere en bredere implementatie en opschaling van goede e-health toepassingen in de langdurige zorg en wijkverpleging te faciliteren. ActiZ is blij met de brief van de NZa.

1-DSC_0443

Laatste nieuws