nieuws

12 december 2018VVT Nieuws

Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen

ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ZorgthuisNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de wijkverpleging (Zvw). Daarnaast hebben ActiZ, VGN en ZN ook afspraken gemaakt voor de Wlz in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019. U leest hier verder over de gemaakte afspraken. 

Wijkverpleging (Zvw)

Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te vragen. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018. De handtekening is nog wel vereist onder de eerste versie van het zorgplan. Met deze handtekening geeft de cliënt aan dat er afstemming is geweest met de zorgverlener over de te leveren zorg én dat hierover wederzijdse instemming is.

Voorheen moest de wijkverpleegkundige bij iedere kleine wijziging van het zorgplan naar de cliënt om een nieuwe handtekening te vragen. Dit kostte de nodige ritten tussen kantoor en de cliënt. Tijd die de wijkverpleegkundige nu beter kan besteden. Aan datgene waar het echt om gaat: de zorg. 

Geen verplichte handtekening bij elke wijziging

Het schrappen van die vele handtekeningen is een mooie stap om de zorg te ontregelen. In het kader van (Ont)Regel De Zorg is de verplichting dat iedere wijziging een handtekening vereist, geschrapt. ActiZ, ZorgthuisNL, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland hebben de tweezijdige Algemene Voorwaarden, die per 1 oktober 2018 gelden, hierop aangepast. Sommige zorgverzekeraars hebben de eis voor een handtekening bij een wijziging van het zorgplan nog wel in hun contractvoorwaarden staan. Deze contractvoorwaarden waren al eerder opgesteld dan deze nieuwe afspraak. Maar ook zorgverzekeraars vereisen per 1 oktober 2018 geen handtekening meer bij elke wijziging. 

Wederzijdse overeenstemming over wijzigingen

Als er grote wijzigingen over de aard en/of doelen van de zorg worden doorgevoerd in het zorgplan, dan moet de wijkverpleegkundige duidelijk in het zorgdossier (bijvoorbeeld in de voortgangsrapportage) aangeven dat deze wijziging met de cliënt besproken is. Ook is het van belang om aan te geven of de cliënt instemt met deze wijziging en de zorg wordt geleverd of dat de cliënt niet instemt en de zorg niet wordt geleverd. Alleen op deze manier kan wederzijdse overeenstemming worden aangetoond. 

Alternatieven voor de handtekening

Partijen gaan daarnaast op zoek naar alternatieven voor de eerste handtekening onder het zorgplan, zodat de administratieve last nog verder vermindert. Tot die tijd blijft de eerste handtekening nog wel nodig, tenzij aanbieders en zorgverzekeraars daar met elkaar specifieke afspraken over hebben gemaakt. 

Aanpassing Voorschrift Zorgtoewijzing 2019

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben laten weten dat voor de Wlz de zorgkantoren niet langer een ondertekend zorgplan eisen. In plaats van een handtekening eisen zorgkantoren dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de cliënt (handtekening) of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Deze werkwijze geldt voor intramuraal, zorg thuis (VPT, MPT), en Meerzorg. Reden hiervoor is dat zorgkantoren belang hechten aan de inspraak van de cliënt in het zorgplan. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 is daarop aangepast.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Viviana_K

Viviana Contreras Salazar

Laatste nieuws