nieuws

01 november 2018Werkgeverschap

Benut talenten van alle mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen de komende jaren in Zorg en Welzijn. Het actieprogramma Werken in de zorg en de recentelijk gelanceerde campagne IK Zorg moeten ertoe leiden dat er meer mensen kiezen voor de zorg. Door diversiteit en inclusie kan de vijver van potentiele arbeidskrachten worden vergroot om in de behoefte te voorzien. Zo kan de inzet van mensen die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan, maar wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan goede zorg en welzijn, worden benut. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, mensen die langdurig een uitkering hebben en statushouders

Landelijke afspraken

Vanuit dit perspectief is op 11 juli een intentieverklaring getekend, geïnitieerd door het ministerie van SZW en VWS, samen met ActiZ, VGN de Sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, Lecso, Divosa, het UWV en RegioPlus en CNV Zorg en Welzijn. Partijen hebben gezamenlijk landelijke afspraken gemaakt over een structurele aanpak die bijdraagt aan de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kracht van dit initiatief is gelegen in het gecoördineerd en versterkt inzetten van de expertise van de betrokken organisaties.

In alle regio’s aan de slag

Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) brengen in beeld wat de opgave is in de arbeidsmarktregio en wat betreft de genoemde doelgroepen zijn er in alle RAAT’s concrete ambities opgenomen over mogelijke instroom van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is: de regionale slagkracht versterken en verbinden en elkaar inspireren. En de goede te delen waar de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden benut.

 

Talenten benutten  

Ter inspiratie is er een brochure met goede voorbeelden van zorgorganisaties waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Zorgorganisatie De Lange Wei laat zien dat met de focus op kwaliteiten van mensen, er niemand uitgesloten hoeft te worden en er meer mogelijk is dan men vaak denkt. Men heeft een functie Team-assistent gecreëerd en in samenwerking met de praktijkschool en de gemeente in de regio stromen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Ook bevat de brochure een mooi voorbeeld van De Swinhove Groep waar statushouders instromen in BBL-trajecten. De brochure laat tevens zien dat de slimme aanpak op lange termijn een structurele oplossing is voor het arbeidsmarktvraagstuk van de betreffende zorgorganisatie en dat het financieel aantrekkelijk is.  

 

Ondersteuning en ontlasten werkgevers: De Zorg-voor-werkwijzer

Een belangrijk uitgangspunt in de landelijke afspraken is dat werkgevers goede ondersteuning krijgen. De begeleidingscapaciteit en de intensiteit van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betreft maatwerk en is een aandachtspunt. Eén van de initiatieven is zaken eenvoudiger maken, werkgevers ontzorgen waar nodig is en helderheid verschaffen over regelingen, tegemoetkomingen en instrumenten die beschikbaar zijn. Daartoe is De Zorg-voor-werkwijzer ontwikkeld. Ter ondersteuning is een praktische gids ontwikkeld met casusbeschrijvingen per doelgroep en handige schema’s. In één oogopslag heeft men inzicht in welke begeleiding mogelijk is, welke opleiding en welke tegemoetkoming men krijgt als werkgever bij het in dienst nemen van WAJONG gerechtigde een leerling VSO/PrO of een statushouder.

Meer informatie over de verschillende acties die lopen of op korte termijn van start gaan, zowel vanuit het Ministerie van VWS als SZW zijn geïntegreerd opgenomen in het bijgevoegde Nieuwsbericht over werken in de zorg.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt_campagne (002) (002).JPG
Karin de Poorter

Laatste nieuws