nieuws

19 november 2018Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: maak ondertekening door familie voor Wlz-indicatie in de wet mogelijk

ActiZ pleit ervoor dat de familie (partner of kinderen) van een cliënt de aanvraag voor een Wlz-(her)indicatie kan ondertekenen, als de cliënt dat zelf niet meer kan. Nu mag familie niet ondertekenen en dat leidt in de praktijk tot onbegrip, frustratie en onnodig oponthoud. Het ministerie wil daarvoor de wet (Wlz) niet aanpassen, zo blijkt uit de beantwoording van de vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld. ActiZ vindt de antwoorden van VWS tekortschieten en dringt aan op een aanpassing van de Wlz.

Aanpassing Wet langdurige zorg

Zorgorganisaties ondervinden regelmatig problemen bij de aanvraag van een Wlz-indicatie door de partner of een kind van de cliënt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist bij de indicatieaanvraag een ondertekening door de cliënt of zijn vertegenwoordiger, conform de Wlz. Ook al kijkt het CIZ naar mogelijkheden om de cliënt niet te duperen, leidt dit toch tot problemen en frustratie bij de Wlz-aanvraag. Een wilsonbekwame cliënt kan immers geen rechtsgeldige machtigingen afgeven, en voor het instellen van mentorschap staat minimaal 6 weken. Samen met de LOC Zeggenschap in zorg, KansPlus en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland pleit ActiZ voor wijziging van de Wlz, zodat familie bij wilsonbekwame mensen gerechtigd is de (nieuwe) Wlz-aanvraag te ondertekenen. 

Onbegrijpelijk: wel beslissen over medische behandeling, niet over Wlz aanvraag

Helaas wil het ministerie van VWS de Wlz niet aanpassen, zo blijkt uit de beantwoording van Kamervragen die door de leden Bergkamp (D66) en Ellenmeet (Groen Links) zijn gesteld. De argumentatie van VWS hierover snijdt volgens ActiZ geen hout. ActiZ vindt het onbegrijpelijk dat de familie op basis van de gezondheidswetgeving (WGBO en de nieuwe wet Zorg en Dwang) wèl mag beslissen over medisch behandelingen, als hun naaste dat niet meer zelf kan doen, maar dat niét mag voor een aanvraag voor een Wlz-indicatie. VWS benadrukt dat een Wlz-aanvraag weloverwogen moet zijn en uit vrije wil, maar daarmee miskent ze de kern van het probleem, want het gaat juist om mensen die niet (meer) wilsbekwaam zijn. 

Oplossing goed mogelijk 

ActiZ roept de Tweede Kamer op snel met een werkbare oplossing te komen. Dat betekent dat in de Wlz geregeld wordt dat familie de bevoegdheid krijgt een Wlz-aanvraag te ondertekenen als de cliënt zelf daartoe niet meer in staat is.

Wij stellen daarom voor de Wlz zo te wijzigen dat een indicatie voor langdurige zorg, die wordt aangevraagd omdat de verzekerde, vanwege een psychogeriatrische aandoening of beperking, dan wel een verstandelijke beperking, behoefte heeft aan zorg, ook kan worden aangevraagd door degenen die op basis van artikel 22 Wzd bevoegd zijn een besluit tot opname en verblijf aan te vragen.

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wzd wordt waarschijnlijk nog dit jaar behandeld in de Tweede Kamer. Dat biedt ook een goede gelegenheid om de Wlz in lijn te brengen met de Wzd op het punt van vertegenwoordiging.

Concreet houdt ons voorstel in dat de huidige tekst artikel 3.1.1, lid 1 eerste volzin Wlz:

‘Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde in een indicatiebesluit vastgesteld door het CIZ’

wordt vervangen door:

‘Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde of, indien het recht op zorg is gebaseerd op een psychogeriatrische aandoening of beperking dan wel een verstandelijke beperking, op aanvraag van degene die op grond van artikel 22 Wzd bevoegd is een besluit tot opname en verblijf aan te vragen, in een indicatiebesluit vastgesteld door het CIZ’ (toegevoegde tekst cursief)

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws