nieuws

09 november 2018VVT Nieuws, Wet en regelgeving

ActiZ: Behandeling integraal onderdeel van de Wlz vraagt goede randvoorwaarden

ActiZ is positief over het uitgangspunt dat behandeling altijd een integraal onderdeel gaat worden van de zorg voor de meest kwetsbare cliënten in de Wlz. Maar deze stelselwijziging is alleen mogelijk in combinatie met goede randvoorwaarden, zo luidt de reactie van ActiZ op de uitvoeringstoets van de NZa.

Hier vindt u de uitvoeringtoets van de NZa en de reactie van ActiZ.

NZa onderzoekt financiële consequenties en reikwijdte

Op verzoek van het ministerie van VWS verkent de NZa de (financiële) consequenties en de reikwijdte van het onderbrengen van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz bij zorg met verblijf en geclusterd VPT. Aanleiding voor deze uitvoeringstoets is het in 2017 afgegeven advies van het Zorginstituut om behandeling voor de meest kwetsbare cliënten altijd integraal onderdeel te laten zijn van Wlz-zorg. In de praktijk zou dit betekenen dat alle Wlz-plaatsen voortaan met behandeling worden geleverd. 

Naar verwachting brengt de NZa eind januari 2019 het definitieve advies uit aan de minister van VWS. Vervolgens is het aan het kabinet om een standpunt te bepalen en een wetswijziging voor te bereiden. Invoering zal naar verwachting op zijn vroegst vanaf 2022 plaatsvinden. 

Risico’s en randvoorwaarden

Op basis van besprekingen en signalen van leden heeft de Kerngroep Wonen en Zorg vanuit ActiZ de visie en aandachtspunten gedeeld. De Kerngroep vindt dat integrale zorg en behandeling in de Wlz, waarbij de coördinatie bij de zorgaanbieder ligt, een goed uitgangspunt is. Daarmee kunnen de betreffende cliënten voor hun intensieve zorgvraag samenhangende interdisciplinaire zorg en behandeling ontvangen. Maar deze stelselwijziging is niet zonder risico’s. De voornaamste zorg betreft de beschikbaarheid van behandelaren. Dit probleem kunnen zorgaanbieders in de VVT niet alleen oplossen: het vraagt een gezamenlijke aanpak met betrokken behandelaren, financiers, etc. Voor zo’n gezamenlijke aanpak zijn landelijke randvoorwaarden en afspraken nodig. Als deze niet zijn gerealiseerd, is het invoeren van integrale behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz niet mogelijk, zo heeft ActiZ aan de NZa laten weten. 

Afbakening Volledig Pakket Thuis

Het advies van het Zorginstituut over integrale behandeling in de Wlz heeft betrekking op verblijfszorg en het geclusterd VPT. Het ministerie van VWS heeft de NZa onder meer gevraagd hoe het uitgangspunt van integrale behandeling voor het geclusterd VPT gerealiseerd kan worden. 

In het conceptadvies schrijft de NZa dat het niet wenselijk is om onderscheid te maken tussen geclusterd en ongeclusterd VPT: er komt een leveringsvorm bij en dat maakt de bekostiging in de Wlz nog complexer. Daarom stelt de NZa als alternatief voor, te weten het VPT altijd integraal mét behandeling. ActiZ kan zich vinden in dit voorstel: het is eenduidig en levert een gelijk speelveld op voor alle zorgaanbieders.

Als het NZa-conceptadvies door het kabinet wordt gevolgd, betekent dat dat de leveringsvorm VPT exclusief behandeling volledig komt te vervallen. Indien de cliënt ervoor kiest om geen integrale zorg te ontvangen, dan kan dat via het modulair pakket thuis (MPT). ActiZ is van mening dat het MPT in dat geval een volwaardig alternatief dient te zijn voor een VPT zonder behandeling. Het MPT is nu vaak niet toereikend voor cliënten met een intensieve zorgvraag in de thuissituatie. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het MPTt hierop wordt aangepast voor de invoering van integrale behandeling in de Wlz bij ZZP en VPT. 

Bekostigingsmodel

De NZa heeft ook gekeken naar verschillende mogelijkheden om behandeling in de Wlz te bekostigen. ActiZ is nadrukkelijk voorstander van het behoud van de huidige integrale bekostiging: behandeling en zorg worden bekostigd vanuit één integraal ZZP- of VPT-budget. Integrale bekostiging is het eenvoudigst en geeft zorgaanbieders noodzakelijke ruimte om hun verantwoordelijkheid voor de integrale zorg en behandeling in te vullen op een manier die past bij hun cliënten en de lokale situatie.

Voorwaarde voor integrale bekostiging is uiteraard dat er een toereikend tarief wordt vastgesteld. Een te laag tarief betekent dat er onvoldoende behandeling kan worden ingezet of dat de behandeling ten koste gaat van andere zorg. 

Invoeringstraject

Gelet op de verschillen tussen regio’s en zorgorganisaties (bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal plaatsen zonder behandeling en de beschikbaarheid van behandelaren), acht ActiZ een geleidelijke invoering het meest wenselijk. Of drie jaar dan voldoende is, zoals de NZa als scenario voorstelt, is op dit moment nog niet inschatten.

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws