nieuws

09 oktober 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Ouderenmishandeling: waarschuwingsregister verplicht?

In de stand-van-zakenbrief inzake ouderenmishandeling heeft minister van VWS De Jonge inzicht gegeven in acties, die onder andere ondernomen worden om het taboe rondom ouderenmishandeling te doorbreken.

Deze aanpak ‘Veilig Ouder Worden’ maakt deel uit van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' Vanuit dat programma is de ambitie om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling eerder en beter in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen bij (een vermoeden van) mishandeling. De aanpak stimuleert omstanders en professionals om te weten wat ze moeten doen, zodat het geweld snel en adequaat gestopt en opgelost wordt.

Een groot aantal van de genoemde acties is niet nieuw, het gaat daarbij vooral om een intensivering van de aanpak. Zo wordt een hernieuwde publiekscampagne gestart, is een handreiking gemaakt voor gemeenten inzake de aanpak van ontspoorde mantelzorg, wordt de inhoud van trainingen voor professionals en vrijwilligers – als ook de aandacht daarvoor- aangescherpt en worden samenwerkingstrajecten uitgebreid.

ActiZ heeft in haar notitie als bijdrage voor het Algemeen Overleg Ouderenmishandeling op 4 oktober 2018 om verheldering gevraagd.

Aandachtsfunctionarissen

De Minister van VWS overweegt om de professionalisering van en het beschikken over een aandachts-functionaris ouderenmishandeling op te nemen als voorwaarde bij de zorginkoop. Ten behoeve van het AO Ouderenmishandeling hebben wij navraag gedaan bij leden over hoe deze functie is belegd.

Vanuit het perspectief van ActiZ ligt aansluiting bij bestaande werkwijzen/structuren en bij de lokale context van de zorgorganisaties het meest voor de hand om de ‘aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling’ werkbaar en financieel neutraal te organiseren. Zeker gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het vervullen van de open vacatures in de ouderenzorg.

De rol van de aandachtfunctionaris kan momenteel worden belegd als deel van een groter takenpakket, bij medewerkers uit de praktijk die inhoudelijke kennis hebben en in hun werk ook (indirect) mee te maken hebben.

Handreiking voor Veilig Thuis

In de Kamerbrief staat dat er een aparte handreiking komt over ouderenmishandeling voor de medewerkers van Veilig Thuis (najaar 2018). Een eerste uitvraag onder de leden van ActiZ leert dat de huidige praktijk van melden erg veel tijd kost!

Tegelijkertijd ligt de focus van zorgorganisaties momenteel vooral op het goed signaleren, bespreking van casuïstiek, op (collegiaal en extern) advies en op ondersteuning bij het oplossen en in mindere mate bij ‘het melden’. In de praktijk zien medewerkers ‘het melden’ niet als de hoofdzaak, omdat het niet voor iedereen duidelijk is waarom men meldt en wat daarvan de consequenties kunnen zijn, wat in samenhang met de grote tijdsinvestering niet uitnodigt tot ‘meer melden’. ActiZ pleit er nadrukkelijk voor hier oog voor te hebben bij het opstellen van de handreiking.

Waarschuwingsregister: verplicht?

ActiZ heeft in het bericht Waarschuwingsregister voor zorgmedewerkers bij ongepast gedrag aangegeven het werken met het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn te willen stimuleren bij de leden. Een aantal organisaties is uit eigen beweging al aan de slag gegaan met het waarschuwingsregister en de implementatie ervan. Deelname is voor alle zorgorganisaties toegankelijk, maar vraagt wel een zorgvuldige implementatie in de hele organisatie zelf. Op dit moment vindt deelname aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn plaats op vrijwillige basis.

In het Algemeen Overleg heeft de minister van VWS het voornemen verduidelijkt dat wat hem betreft het waarschuwingsregister ‘verplicht en verplichtend’ wordt om te komen tot een landelijke dekking waaraan alle organisaties meedoen. De Minister wil daarom voor de zomer van 2019 naar de Kamer een wetsvoorstel sturen met als intentie in 2020 de wettelijke verplichting vastgelegd te hebben.

In december 2018 verschijnt de volgende Voortgangsrapportage, waarin ook de stand van zaken van de dekkingsgraad (het aantal deelnemende zorgorganisaties) wordt opgenomen. Of deelname verplicht en verplichtend gesteld moet worden, daarover gaat ActiZ in gesprek met de Minister van VWS.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws