nieuws

18 september 2018Pers, VVT Nieuws

Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen

Branchevereniging ActiZ is blij dat de vorig jaar ingezette kabinetskoers om langdurig te investeren in de zorg voor ouderen op Prinsjesdag is bevestigd in de Troonrede. Zo neemt het kabinet initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Goed bericht is ook dat geïnvesteerd wordt in voorzieningen en vakmensen met oog voor verpleegkundigen en hun cliënten. ActiZ onderstreept dat samenwerking van onderwijs en zorgsector in opleidingen voor nieuwe medewerkers, zij-instromers en (nieuwe) instromers doorslaggevend zal zijn voor opgave op de arbeidsmarkt in de zorg. Hierbij zullen investeringen in technologie en voorzieningen, zoals tijdelijk verblijf en nieuwe woonvormen voor ouderen een belangrijke bijdrage leveren.

Voor leden: lees hier de inhoudelijke reflecties van ActiZ op de begroting 2019

Het kabinet houdt vast aan de ingezette trend om te investeren in zorg aan ouderen, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Het is goed om te zien dat het extra bedrag voor de zorg voor ouderen in deze kabinetsperiode onverminderd in stand blijft voor o.a. kwaliteit en arbeidsmarkt.

Investeren in voldoende middelen en reële tarieven, in goed personeel en in minder regels, blijft noodzakelijk om de veeleisende zorg voor de groeiende groep ouderen te blijven bieden. Want de Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Het aantal ouderen in de totale bevolking neemt toe: nu zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig[1]. Van de thuiswonende 75-plussers maakt bijna een kwart gebruik van hulp en zorg uit meerdere domeinen. En meer dan de helft zegt zich eenzaam te voelen.

Tegenover de vergrijzing staat de grote gezamenlijke opgave[2] van de werkgevers, het ministerie van VWS en het onderwijsveld om goed opgeleide en voldoende zorgmedewerkers te doen instromen en te behouden voor de ouderenzorg.

ActiZ herkent de constatering van het kabinet dat de woningmarkt oververhit is en onderstreept de genoemde samenwerking van rijksoverheid, gemeenten en woningcorporaties. De grootste opgave ligt nu in het stimuleren en mogelijk maken in het langer thuis wonen van ouderen. Daarom missen wij in de Troonrede aandacht voor het stimuleren van woonvormen voor ouderen, die niet meer alleen thuis kunnen wonen maar nog te vitaal zijn voor een verpleeghuis. Op lokaal niveau moet samenwerking, met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, meer en nieuwe woonvormen opleveren voor ouderen zonder en met toenemende zorgvraag. Prangende vraag is of het kabinet genoeg daadkracht toont voor meer en nieuwe woonvormen voor ouderen, voor tussenvormen tussen eigen huis en verpleeghuis en voor het eerstelijnsverblijf.

Praktijkleren 

Uit de begroting van het ministerie van OCW bleek inderdaad dat de subsidieregeling Praktijkleren (beroepsbegeleidende leerweg/BBL) met één jaar verlengd is, maar dat daarnaast in 2019 een korting van 19,5 miljoen euro plaatsvindt op de subsidieregeling praktijkleren ter dekking van de tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming. Op voorhand leek de kans op afschaffing hiermee dus niet van de baan (ondanks duidelijke lobby van ActiZ met VNO-NCW, en van werkgeversorganisaties in andere branches), wat volgens ActiZ zonde was vanwege de laagdrempeligheid van de regeling. Na afloop van de Algemene Politieke Beschouwingen over de Miljoenennota en de Rijksbegroting is op (vrijdagavond) 21 september 2018 een Kamerbreed gesteunde motie aangenomen om deze bezuinigingsmaatregel ongedaan te maken, waarvoor hulde.

[1] CBS, 2018 (90-plussers: 2015)

[2] Alleen al 70.000 voor verpleeghuiszorg tot en met 2021. Voor de VVT is een instroom nodig van meer dan 123.150, specifiek voor de verpleegkundige en verzorgende medewerkers uit zij-instroom en herintreders.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws