nieuws

10 september 2018VVT Nieuws

ActiZ: bied ruimte aan initiatieven nieuwe woonvormen voor ouderen

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee derde van de 90-plussers woont nog zelfstandig.

Tussen het langer zelfstandig thuis (willen) blijven wonen met een groeiende zorgvraag en ondersteuning en de opname in een verpleeghuis, op het moment dat thuis wonen niet meer gaat, zit in de praktijk een soms jarenlange opvang in diverse vormen.

De door de SP ingediende initiatiefnota ‘Het Zorgbuurthuis’ biedt de gelegenheid om na te denken over een nieuwe vorm van wonen voor ouderen die het thuis niet meer redden, in de vorm van een hele kleinschalige zorgvoorziening die zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is, in een vertrouwde omgeving, in dezelfde buurt. In het kader van de opnieuw in te plannen nieuwbouw en het streven van het kabinet naar nieuwe woonvormen past volgens ActiZ het initiatief voor ‘Het Zorgbuurthuis’ goed.

Tussenvormen vragen extra voorzieningen waarvoor diverse randvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld. Het gaat om gevoeld gebrek aan urgentie, om onduidelijkheid over de financiering van extra voorzieningen/zorginfrastructuur, om onvoldoende afstemming/gebrek aan regelruimte tussen de stelsels volkshuisvesting en zorg (bijv. vanwege passend toewijzen), en om onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de te betrekken (lokale) partijen.

In het rapport 'Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking' van het SCP (juni 2018) is bovendien gebleken dat op lokaal niveau de financiers (gemeenten en zorgverzekeraars) niet makkelijk komen tot een gezamenlijke aanpak. Sommige (vooral kleine) gemeenten komen niet aan tafel bij zorgverzekeraars, is de klacht. Voor zorgverzekeraars is het lastig om met een groot aantal gemeenten contact en overleg te hebben.

Binnen de context van het huidige stelsel (h)erkennen leden van ActiZ dat het stelsel niet optimaal functioneert in de zin dat dagelijks knelpunten worden ervaren door cliënten, naasten, zorgmedewerkers en bestuurders van zorgorganisaties. ActiZ is echter geen voorstander van (opnieuw) een stelselwijziging.

De kern voor succes van elk nieuw initiatief voor ouderen in de thuissituatie is samenwerking. Op lokaal niveau, tot aan buurtniveau, pleit ActiZ voor een makkelijke en structurele samenwerking tussen zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Belemmeringen in bestaande wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld mededingingswetgeving, dienen hiertoe te worden opgeheven.

ActiZ-reflectie initiatiefnota SP Het Zorgbuurthuis

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws