nieuws

14 augustus 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

ZN en zorgkantoren publiceren tool voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceerden op 14 augustus 2018 de tool die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg moeten gebruiken om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsbudget. In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken de tool ontwikkeld waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen.  

Indienen kwaliteitsplan

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 kunnen zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool – die als bijlage aan het kwaliteitsplan dient te worden toegevoegd – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden. Ga naar het bericht van ZN met de tool.

Extra middelen, verantwoordingsmodel en verduidelijkingen

Het beleid rond de extra middelen voor het kwaliteitskader en het verantwoordingsmodel maken onderdeel uit van het Wlz inkoopbeleid 2019. Deze zijn als voorlopige versie bij de publicatie van het inkoopbeleid begin juni door ZN/Wlz-uitvoerders openbaar geworden. Dat betekent dat zorgaanbieders aan zorgkantoren vragen ter verduidelijking hebben kunnen stellen en dat is ook gebeurd. ZN/Wlz-uitvoerders hebben deze vragen beantwoord in de Nota van Inlichtingen op 9 juli 2018. Het inkoopbeleid 2019 en de antwoorden op de vragen zijn door ActiZ samengevoegd. Hoofdstuk 4, over de extra middelen voor het kwaliteitsbudget, is informatief voor het goede verloop voor het aanvragen en het verantwoorden van het kwaliteitsbudget.

Portaal

De tool is beschikbaar in Excel. In een toelichting staat stap voor stap beschreven hoe de tool gebruikt moet worden. Vektis is gevraagd een portaal te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2019 gereed is. Door gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt en is ontsluiting van gegevens eenvoudiger. Op dit moment wordt met dezelfde partijen ook een accountantsprotocol opgesteld dat later in het jaar beschikbaar zal komen. De componenten die nodig zijn voor het accountantsprotocol zijn al opgenomen in het verantwoordingsmodel. 

Kwaliteitsbudget

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie.

Zorgorganisaties kunnen daarvoor, gebaseerd op hun kwaliteitsplan, een meerjarenbegroting indienen bij het zorgkantoor. Na akkoord op de begroting ontvangt de zorgorganisatie het kwaliteitsbudget dat past bij de organisatie. Voor het aanvragen en verantwoorden van het kwaliteitsbudget heeft ZN in samenspraak met ActiZ een verantwoordingsmodel opgesteld dat nu in een toelichting met een Excel-bestand is gepubliceerd. Een belangrijk uitgangspunt is dat de totale loonkosten in 2018 de basis vormt waartegen totale loonkosten in 2019 wordt afgezet en – binnen de geaccordeerde begroting – tot het kwaliteitsbudget leidt. 

Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019 wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

Accountantscontrole en handreiking rekenregels

Het ministerie van VWS vindt een accountantscontrole op de besteding van de extra middelen noodzakelijk. ZN, werkt tezamen met ActiZ en zorgaanbieders/Fizi-leden aan een accountantsprotocol voor de verantwoording over de afrekening van het kwaliteitsbudget. Het uitgangspunt daarbij is het gepubliceerde verantwoordingsmodel waarbij we voor de controle de administratieve lasten zo beperkt mogelijk willen houden. Het streven is dat het accountantsprotocol in november 2018 gereed is.

Als zorgorganisaties de gevraagde informatie voor de begroting en de verantwoording voor het kwaliteitsbudget aanleveren, hebben zij veelal te maken met bewerkingen van gegevens uit hun administratie. Het gaat bijvoorbeeld om het corrigeren voor andere financieringsstromen als ELV en GRZ en het deel cliënten in zorg met een zorgprofiel 1, 2 en 3. Afgesproken is dat zorgorganisaties bij de bespreking van de begroting, dus aan de voorkant, met het zorgkantoor goede afspraken maken over de wijze waarop correcties plaatsvinden. Daarvoor komt een handreiking met rekenregels beschikbaar die behulpzaam kan zijn en waarvan kan worden afgeweken. Deze handreiking met rekenregels komt medio september beschikbaar. 

Bestuurdersbijeenkomst

Op dinsdag 28 augustus vindt de bestuurdersbijeenkomst plaats Arbeidsmarkt ‘van urgentie naar actie’. Aansluitend is er een bijeenkomst over het Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Voor deze bijeenkomst kunnen bestuurders zich hier aanmelden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
FH.PNG

Laatste nieuws