nieuws

09 augustus 2018Financiering, VVT Nieuws

Ontwikkelbudget implementatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Voor de periode 2018–2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Jaarlijks gaat het om € 50 miljoen. Het ontwikkelbudget wordt door zorgkantoren ingezet voor problematiek die bij meerdere zorgaanbieders speelt. 

Oplossen van problemen bij de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Voor de inzet van het ontwikkelbudget, ook wel transitiemiddelen genoemd, hebben ZN/zorgkantoren in het Wlz inkoopbeleid 2019 uitgangspunten geformuleerd:

  1. Er is sprake van een probleem/knelpunt (zoals omschreven in de NZa beleidsregel, zie artikel 9) in het kader van de implementatie en/of doorontwikkeling van het kwaliteitskader.

  2. Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan de oplossing van het geconstateerd probleem bij meer dan één zorgaanbieder en past binnen de scope van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

  3. Het initiatief richt zich op een onderwerp dat een individuele zorgaanbieder niet/of lastig zelf kan oplossen, maar dat in samenwerking met anderen wel kan. Het initiatief wordt gesteund door individuele zorgaanbieders of meerdere zorgaanbieders die samenwerken in de aanpak.

  4. Het initiatief pakt een probleem/knelpunt/verbetering aan dat nog niet door andere zorgaanbieders binnen de regio is opgepakt.

  5. Er is een concreet plan van aanpak opgesteld waarin duidelijk beschreven is wie welke verplichtingen aangaat.

  6. Het plan van aanpak kent duidelijke tijdslijnen en bijbehorende acties en resultaten.

  7. Bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak is een 'substantieel' deel van de zorgaanbieders in desbetreffende regio betrokken. 

Het ontwikkelbudget mag niet worden ingezet voor:

  • Advieskosten/consultancy
  • Reguliere zorg waarvoor financiering aanwezig is 

Zorgkantoren benoemen samen met zorgaanbieders knelpunten en zoeken oplossingen

Zorgkantoren nemen het initiatief voor het organiseren van regionale bijeenkomsten. Als er al overleggen met zorgaanbieders lopen (bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsmarktproblematiek) dan kan hierbij aangesloten worden. Zie ook het overzicht met alle geldbronnen voor opleiden in verpleeghuizen. Zorgkantoren en zorgaanbieders bepalen samen welke knelpunten in de betreffende regio het meest urgent zijn. Het gaat daarbij onder andere om arbeidsmarktknelpunten, de inzet van ICT en technologie, vastgoedproblematiek, maar ook andere onderwerpen kunnen relevant zijn. Het zorgkantoor legt de afspraken schriftelijk vast, na overeenstemming over plan van aanpak en op welke wijze het ontwikkelbudget beschikbaar wordt gesteld. 

De toekenning van de middelen is op basis van een plan van aanpak in de vorm van een lumpsum

Op basis van een door zorgaanbieders opgesteld plan van aanpak, wordt een begroting opgesteld en worden afspraken over financiering gemaakt. Er kunnen afspraken gemaakt worden voor meerdere jaren. Partijen leggen schriftelijk vast welke verplichtingen zij ten opzichte van elkaar aangaan en ondertekenen de afspraken. Financiering kan plaatsvinden via een kassier (één van de betrokken zorgaanbieders) of direct aan de betrokken partijen. 

Tussen partijen worden afspraken gemaakt over monitoring en verantwoording

Bij de totstandkoming van het plan van aanpak worden afspraken gemaakt over de wijze waarop partijen ten behoeve van zorgkantoor en andere stakeholders de voortgang en resultaten monitoren en verantwoorden. Het is van belang dat op een concrete en praktische manier wordt afgesproken wanneer een prestatie is geleverd en het budget wordt toegekend. Verantwoording vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken. Indien het plan niet of maar deels is uitgevoerd, moeten de lumpsum-middelen worden terugbetaald. 

Planning

Zorgkantoren maken medio augustus 2018 afspraken voor een plan voor aanpak voor 2018 en 2019. Deze afspraken worden uiterlijk 1 november 2018 bij de NZa ingediend. Voor de plannen 2018 geldt dat deze mogen doorlopen in 2019, omdat 2018 al een heel eind is gevorderd. De plannen voor 2019 hebben een looptijd van het kalenderjaar 2019.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws