nieuws

05 juli 2018VVT Nieuws, Werkgeverschap

Subsidieregeling praktijkleren verlengd!

Update 16 juli:

Het ministerie van OCW heeft middels een brief laten weten dat zij voornemens is om de regeling praktijkleren voor 2019 te verlengen. Nadere invulling en voorwaarden voor de verlenging zijn nog niet bekend, deze worden nader uitgewerkt en op Prinsjesdag bekend gemaakt. ActiZ is blij dat het gezamenlijk onder de aandacht brengen van het grote belang van deze regeling tot dit resultaat heeft geleid.

ActiZ maakt zich zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg BBL. In de sector zorg en welzijn stromen zo’n 10.000 BBL-studenten per jaar in, die door zorg- en welzijnsorganisaties zelf begeleid worden. Zorgorganisaties investeren gemiddeld € 12.000 euro per jaar in iedere BBL-student. Met het wegvallen van de subsidie voor praktijkleren moeten zorgorganisaties het begeleiden van BBL-studenten in zijn geheel zelf bekostigen, waarmee een extra investering gemoeid is. Voor zorg en welzijn breed bedraagt dit zo’n € 50 miljoen euro per jaar.

Bron: 'Bezuinigen op praktijkleren kost tienduizenden leer-werkbanen' VNO-NCW, 21-06-2018           

Dit voorgenomen besluit van de Minister van OCW, mevrouw van Engelshoven (D66), staat haaks op het kabinetsbeleid om het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg stevig aan te pakken, via het actieplan Werken in de zorg. Ook in de Arbeidsmarktagenda 2023 “Aan het werk voor ouderen”, is sprake van investeren in het opleiden van zij-instromers en doorstromers en daarin is het praktijkleren een onmisbaar onderdeel. 

Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ: “Juist in deze tijd, waarin we met elkaar alles op alles zetten om niet alleen jongeren, maar ook herintreders, zij-instromers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te enthousiasmeren voor het werken in de zorg en hen daarin te begeleiden, is zo’n maatregel niet uit te leggen. We hebben de komende jaren 123.000 zij-instromers extra nodig om ons personeelstekort aan te kunnen. De financiering voor het praktijkleren is dus hard nodig”. 

In het licht van de bestuurlijke afspraken, die op 11 juli worden gemaakt met de Ministeries van SZW, VWS en betrokken partijen waaronder ActiZ, is deze voorgenomen bezuiniging ook onbegrijpelijk. De afspraken zijn juist bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk in de zorg. De Minister van OCW wil nu een belangrijke financieringsbron van deze opleidingen stopzetten. 

Op 5 juli heeft de stemming in de Tweede Kamer plaatsgevonden over het amendement van de SP in het kader van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) over het terugdraaien van de bezuiniging op praktijkleren. Het amendement is verworpen.

De besluitvorming over de bezuiniging is op dit moment nog niet afgerond. ActiZ voert overleg met o.a. VNO-NCW/MKB-Nederland en VWS over de voorgenomen besluitvorming en de invloed die we kunnen uitoefenen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0963

Margriet Snellen

Laatste nieuws