nieuws

26 juli 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoek persoonsgerichte zorg: Van regeldruk naar spiegelreflex

De Erasmus school of Health Policy & Management en Zorgbelang Zuid-Holland deden in opdracht van VWS een onderzoek naar de betekenis van regeldruk in de ouderenzorg. Welke problemen levert regeldruk op voor persoonsgerichte zorg? En op welke manier kan regelruimte worden gecreëerd om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken en te voldoen aan de eis van publieke verantwoording? Het eindrapport verscheen in juli 2018. ActiZ heeft meegedaan aan het onderzoek. 

Enkele conclusies

 • Het probleem van regeldruk niet bij meer personeel en meer geld voor de sector alleen. Het gaat ook om het anders organiseren van kwaliteit van zorg.

 • Regels kunnen deze persoonsgerichte zorg in de weg staan. Ruimte voor individuele afwegingen is bij het leveren van persoonsgerichte zorg belangrijk. Strakke regels passen daar niet bij. Om zorg zoals thuis mogelijk te maken moet er dus kritisch naar regels worden gekeken. Dit betekent echter niet dat regels die leven zoals thuis in de weg staan altijd zomaar kunnen worden afgeschaft. Het samenbrengen van de twee elementen van het verpleeghuis, het verplegen en het thuisgevoel, is geen gemakkelijk opgave en een bron van dilemma’s voor zorgverleners.

 • Om tot het juiste handelen en tot passende regels te komen is reflectie op en tussen alle niveaus van belang.

 • Daarnaast moet verantwoording meer narratief worden gemaakt. Het gaat dan veeleer over het met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit van zorg, het bevragen van routines en het uitleggen hoe en waarom er zo gewerkt wordt aan kwaliteit van zorg.

De (ont)regelparadox

De onderzoekers spreken van het ontstaan van goede voorbeelden van narratief verantwoorden. Het nieuwe kwaliteits- en toezichtkader voor de verpleeghuiszorg biedt hier dan ook veel ruimte voor. Op deze manier wordt verantwoording meer reflectief en zo ook meer generatief: gericht op leren en het verder verbeteren van kwaliteit van zorg.

De mooie voorbeelden ten spijt, de onderzoekers zien tegelijkertijd dat deze manier van sturen geen gemakkelijke opgave is. Soms ontstaat er een mismatch tussen de verschillende niveaus en lukt het niet om een functionele koppeling te maken, wat frustratie en onbegrip oplevert. Ook zien ze een (ont)regelparadox; hoewel ontregeling breed wordt onderschreven zien ze een blijvende neiging om terug te grijpen op regels. Zo dreigen nieuwe initiatieven soms te verzanden in nieuwe regellijstjes, met de eerdere beschreven nadelen daarvan. Deze neiging zien ze niet alleen terug in zorginstellingen. Ook in het recent gelanceerde programma kwaliteit verpleeghuiszorg Thuis in het Verpleeghuis wordt het belang van het tegengaan van regeldruk onderschreven. Tegelijkertijd worden er allerlei registraties voorgesteld om toezicht te houden op de kwaliteit van zorg, inclusief registraties om regeldruk te meten.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen:

 • Verschuif van een regelreflex naar een spiegelreflex. Om tot persoonsgerichte zorg en de daarbij behorende passende regels te komen is continue reflectie op kwaliteit van zorg belangrijk.

 • Ga in gesprek met bewoners en familie om erachter te komen wat zij belangrijk vinden in hun leven en hun zorg.

 • Zorg voor een koppeling  tussen niveaus om samen in gesprek te gaan over persoonsgerichte zorg en passende regels.

 • Koester rebellen: personen en groepen binnen organisaties die regels en de normale manier van werken ter discussie durven stellen. Ook dit is een belangrijke manier om verschillende niveaus aan elkaar te koppelen en manieren te identificeren om het anders te doen.

 • Vorm lerende netwerken, binnen en over de grenzen van de organisatie, waar lessen kunnen worden uitgewisseld.

 • Maak verantwoording meer narratief en generatief (gericht op actief leren). Sommige (cijfer)registraties zullen van belang blijven. Daarnaast is het van belang om in gesprek te gaan over deze cijfers en meer in het algemeen over de kwaliteit van zorg en hoe daaraan wordt gewerkt binnen de organisatie.

 • Bovenstaande behelst een meer experimentele manier van sturing. Daar hoort bij dat er ruimte geboden wordt binnen en aan organisaties om aan kwaliteit van zorg te werken. Daar hoort ook bij dat partijen leren loslaten. De sterk bestaande neiging om nieuwe processen weer vast te leggen in strakke regels moet worden onderdrukt. Dit betekent ook dat er een maatschappelijk debat moet worden gevoerd over de complexiteit van zorg in het verpleeghuis om zo ongewenste regelreflexen te voorkomen.

 • Er is verdere kennisontwikkeling nodig. 

Zie hier het gehele rapport.

Laatste nieuws