nieuws

25 juli 2018VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2019 voor eerstelijns verblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2019 gepubliceerd. Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aangescherpt.

Toelichting op de regelgeving

De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de volgende documenten vastgesteld:

Als bijlage bij de Beleidsregel eerstelijnsverblijf is een verantwoordingsdocument ‘Toelichting op de berekening van de tarieven in het eerstelijnsverblijf’ vastgesteld. In dit verantwoordingsdocument wordt uiteengezet hoe de resultaten uit het kostenonderzoek langdurige zorg hebben geleid tot de herziene tariefonderbouwing voor de ELV. De beleidsregels en nadere regels hebben alle de ingangsdatum van 1 januari 2019.

De toelichting op deze beleidsregels vindt u in de circulaire 2019 CI/18/06c die de NZa heeft opgesteld. De maximumtarieven vindt u in de tariefbeschikking. De tarieven per 1 januari 2019 zijn als volgt:

Prestaties                                                                           Tarief

Eerstelijnsverblijf laag complex                                 Maximaal €  166,09

Eerstelijnsverblijf hoog complex                                Maximaal €  253,50

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg         Maximaal €  343,30

Tariefherijking

ActiZ geeft al langer aan dat het tarief voor eerstelijnsverblijf niet overeenkomstig is met de inzet, met name als het gaat om het behandelcomponent, zoals ook bleek uit het registratie onderzoek welke eerder dit jaar is afgerond. Zie ons bericht in mei. De NZa heeft aangegeven dat het onderzoek onvoldoende onderbouwd is om de resultaten van het onderzoek door te vertalen naar de tarieven van 2019. De NZa neemt de signalen van ActiZ echter wel serieus en heeft besloten om zelf een registratieonderzoek uit te voeren. Gelet op het belang van dekkende tarieven waarin voldoende behandeling kan worden geboden voor zowel aanbieder als cliënt, zal ActiZ nauw betrokken worden bij dit onderzoek. 

Wijzigingen

Een wijziging in de beleidsregel is een verduidelijking van de inzet van de psycholoog. 

Bekostiging coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf

Op dit moment is er ruimte voor financiering van de regionale coördinatiefunctie voor eerstelijnsverblijf via de max-maxtarieven. Al langer geeft ActiZ aan dat dit geen goede bekostiging te vinden voor de coördinatiepunten. De komende tijd zal ActiZ zich hard maken voor een structurele bekostiging van de regionale coördinatiefunctie.

anne lee edens

Laatste nieuws