nieuws

02 juli 2018Financiering, VVT Nieuws

Maatwerk mogelijk in Wlz-zorg thuis ter voorkoming zorgval

Per 1 juli 2018 zijn de aanpassingen rondom maatwerk in de Wlz-zorg thuis van kracht. Daarmee kan ook worden voorkomen dat Wlz-cliënten thuis minder uren zorg ontvangen dan onder de Zvw, de zogenaamde zorgval. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Voorschrift Zorgtoewijzing en de rekenmodule, die nu beschikbaar zijn.

Zorgval/urenval

Eerder maakte minister De Jonge bekend dat ouderen met Wlz-zorg thuis vanaf 1 juli 2018 extra zorg ontvangen als de zorg aantoonbaar ontoereikend is. Daarmee biedt hij een oplossing voor de situatie dat iemand minder uren zorg krijgt als hij vanuit de Zvw naar de Wlz over gaat, de zorgval, terwijl de zorgvraag is toegenomen. Voor cliënten die Wlz-zorg met een modulair pakket thuis (MPT) en persoonsgebonden budget (PGB) voor wie de zorg thuis ontoereikend is, kunnen tot 25% extra zorg ontvangen.

Aangepast Voorschrift Zorgtoewijzing en Rekenmodule

Zorgverzekeraars Nederland heeft het aangepaste Voorschrift Zorgtoewijzing, versie juni 2018, en Rekenmodule gepubliceerd, op www.ZN.nl onder publicaties. Ook zorgkantoren publiceren de bestanden op hun websites. In het Voorschrift Zorgtoewijzing zijn de gewijzigde passages grijs gearceerd (zie hoofdstuk 3, vanaf 3.3.6 en hoofdstuk 4, in 4.3). Het Voorschrift Zorgtoewijzing en de Rekenmodule maken onderdeel uit van de zorgovereenkomst zorgkantoor – zorgaanbieder.

Inzet extra budget uit de regeling EKT

De regeling Extra Kosten Thuis (EKT) wordt voor iedereen opengesteld die Wlz-zorg thuis kan krijgen voor een MPT en/of PGB. Dat geldt voor cliënten die al in zorg zijn en nieuwe cliënten. Met deze regeling komt maximaal 25% extra budget beschikbaar bovenop het basisbudget voor een bepaald zorgprofiel. Dat kan ook worden ingezet voor de behandeling naast het MPT.

Geen toestemming vooraf en gebruik monitoren

Voor inzet van extra budget uit de regeling EKT hoeft de zorgaanbieder vooraf geen toestemming te vragen bij het zorgkantoor. De precieze wijze van regelen staat in het Voorschrift Zorgtoewijzing. Achteraf moet de zorgaanbieder wel kunnen aantonen dat meer budget nodig is om verantwoorde zorg thuis in te zetten. Wlz-uitvoerders toetsen achteraf in welke mate zorgaanbieders van de regeling gebruik maken en gaan het gesprek aan wanneer dit veelvuldig gebeurt.

De Wlz-contracteerruimte 2018 wordt voor deze uitbreiding van de EKT-regeling met € 10 miljoen opgehoogd. Dit bedrag loopt in de komende jaren verder op tot € 40 miljoen in 2022, zo staat in de Voorlopige kaderbrief 2019.

Vragen en signalen

Zorgaanbieders kunnen bij vragen contact opnemen met het betreffende zorgkantoor. ActiZ volgt graag de werking van deze verruiming van de EKT-regeling. We hebben al vragen van zorgorganisaties ontvangen waarom cliënten die de zorg via een volledig pakket thuis (ongeclusterd) ontvangen, hier geen gebruik van kunnen maken. Voor het behartigen van de belangen vernemen we graag uw ervaringen met het werken met de EKT-regeling. U kunt uw signalen doorgeven aan Herma Oosterom, e-mail h.oosterom@actiz.nl.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws