nieuws

27 juni 2018VVT Nieuws, Zorg

Vergoeding regionale coördinatiepunten niet kostendekkend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de vergoeding voor de coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf niet kostendekkend is.  

Al eerder deed ActiZ een peiling naar de regionale coördinatiepunten waarin onder andere de doorverwijzing naar het eerstelijnsverblijf wordt geregeld. Uit deze peiling kwam dezelfde conclusie: de vergoeding voor de coördinatiepunten is niet kostendekkend. 

Opdracht VWS aan NZa

De NZa heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een analyse gedaan naar bekostigingsopties voor de coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf. Zie ook dit eerder verschenen ActiZ bericht 'NZa onderzoekt bekostiging regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf'. 

Conclusies analyse

De NZa concludeert in haar analyse dat de huidige bekostiging niet passend is met het oog op verbreding van de taken van de coördinatiepunten naar meerdere vormen van zorg met tijdelijk verblijf. Daarnaast concludeert zij dat structurele toekomstige bekostiging ontbreekt. 

Huidige bekostiging coördinatiepunten

De huidige bekostiging voor de coördinatiepunten is in de max-max tarieven voor ELV opgenomen. Echter bevestigt de analyse van de NZa dat deze financieringswijze ontoereikend is en de kosten voor coördinatiepunten grotendeels vanuit zorgaanbieders zelf gefinancierd wordt. In enkele gevallen worden de coördinatiepunten (deels) gefinancierd door ziekenhuizen, regionale ondersteuningsstructuren (ROS) of projectgelden.

Een tweede conclusie is dat de versleuteling van budget in het ELV-tarief niet passend is om de beoogde verbreding van coördinatiepunten in de toekomst te kunnen bekostigen. De NZa deelt met de veldpartijen dat er een centrale mogelijkheid van bekostiging moeten komen, met een kostendekkende en domein overstijgende budget systematiek. In de analyse zijn op hoofdlijnen een aantal bekostigingsopties uitgewerkt die mogelijk passend zouden kunnen zijn. 

Al langer wordt vanuit ActiZ aangegeven dat er geen toereikende vergoeding is voor het tot stand brengen en in de lucht houden van de coördinatiepunten voor het eerstelijnsverblijf. De komende periode zal er samen met de veldpartijen gewerkt worden aan het vaststellen van uitgangspunten en functionele inrichting voor verbreding van coördinatiepunten. 

Bekostigingsmogelijkheden

De NZa legt in haar analyse een aantal opties voor bekostiging aan VWS voor. Voor bekostiging van coördinatiepunten op de korte termijn wordt de optie voorgelegd in vorm van subsidies.

anne lee edens

Laatste nieuws