nieuws

29 juni 2018Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostprijsonderzoek en tarieven centraal in debat over verpleeghuizen

Tijdens het avonddebat over verpleeghuizen op 27 juni 2018  in de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge (VWS) kwamen naar aanleiding van het VWS-programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ relevante thema’s aan bod: personeelsvraagstukken, innovatie, kwaliteitsverbetering en financiering.

Tijdens de bespreking van ‘financiering’ is uitgebreid stilgestaan bij de brief die de minister pal voor het debat aan de Kamer stuurde, met antwoorden op vragen van Kamerleden over o.a. de Kaderbrief Wlz-2019 en het NZa-advies over de toereikendheid van het kader 2016.

Financiering van de langdurige zorg, en meer specifiek de verpleeghuiszorg, is complex en de minister maakte het in zijn beantwoording de Kamerleden niet eenvoudiger. Uiteindelijk komt het erop neer dat de minister van mening is dat ‘er geld genoeg is’ voor de sector vanuit het kwaliteitskader om te investeren in nieuw personeel in de komende jaren.

Een pluspuntje uit het debat, op aandringen van de Kamer, is de opening naar de Kamer over de 85-15-verdeling (nieuw) personeel en innovatie. Hierin lijkt wat ruimte te zijn voor een kleine afwijking in de verdeling, waarmee zorgorganisaties wat meer ruimte krijgen op lokaal niveau, bij goede voorbeelden voor arbeidsbesparende innovatie (‘maatwerk’).

In de aanloop van het debat heeft ActiZ (eerder bericht) duidelijk gemaakt dat sprake is van ‘achterstallig onderhoud’ (woorden van de oppositie) bij de zorgaanbieders vanuit 2016 en dat daarmee rekening mag worden gehouden, ook in alle door de minister positieve berekeningen van budgetten. Sterker, de oppositie rekende voor dat de 2,1 miljard extra middelen in feite minder dan 1,9 miljard is, gelet op het ‘onderhoud’.

Compenseren van het ‘achterstallig onderhoud’, vanuit 2016 gerekend, voor inlopen op besteedde reserves en ingezette NHC-gelden, is wat de minister betreft geheel niet aan de orde. Herhaaldelijk, met een heldere uiteenzetting van de oppositie-woordvoerders Ellemeet (GroenLinks) en Hijink (SP), bleef de minister pal bij zijn opvattingen over beschikbaar geld vanuit de extra middelen, herverdelingseffecten en zijn zorg voor dalende tarieven; hij hield ook vast aan zijn aanwijzing aan de NZa, een dag voor het debat.

De VVD (Hermans) vroeg op een gegeven moment of de minister nog wel in gesprek ging met ActiZ over onder andere de betwiste peildatum.

Tijdens het debat tekende zich af dat de minister de oppositiepartijen niet kon overtuigen en dat de argumenten van de oppositie de minister niet van zijn denklijn konden afbrengen. Op initiatief van Corinne Ellemeet (GroenLinks), ondertekend door de gehele aanwezige oppositie (SP, 50Plus, SGP en zelfs door vanwege privéomstandigheden afwezige PVV) werd daarom een motie ingediend, met de strekking dat “de regering, vasthoudend aan het huidige macro budgettair kader voor de intramurale V&V die valt onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het advies van de NZa voor het herijken van de tarieven voor de verpleeghuiszorg te effectueren, om zo te komen tot kostendekkende tarieven.”

Nieuws: stemming over de moties vonden plaats op donderdag 28 juni 2018. De motie Ellemeet c.s. is verworpen met 72 stemmen voor.

Studenten in de zomer

De minister benadrukte nogmaals dat in de komende jaren 70.000 mensen nodig zijn in de verpleeghuizen. En dat in een krappe arbeidsmarkt, waarin ook nog wordt geconcurreerd met wijkverpleging en ziekenhuizen. “Buikpijn daarover wordt omgezet in actie”, aldus de minister. Op regionaal niveau wordt volop ingezet op werving van bijvoorbeeld schoolverlaters, zij-instromers en herintreders.

Een motie van het CDA waarin is opgeroepen tot inzet van studenten om personeelstekorten in de zomer aan te pakken is aangenomen. De minister van VWS zal daarom in overleg gaan met ActiZ en opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen met als doel te stimuleren dat studenten tijdelijk aan de slag gaan in verpleeghuizen om de ergste tekorten in de zomer op te vangen.

Van huis naar thuis

Tenslotte, een aantal malen is in het debat verwezen naar het filmproject ‘van huis naar thuis’ (ANBO) waaraan 10 medewerkers en bestuurders van leden van ActiZ aan hebben meegedaan: de films zijn te zien via www.anbo.nl/vanhuisnaarthuis.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
FH.PNG

Laatste nieuws