nieuws

27 juni 2018Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Kostendekkende tarieven horen bij kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Vanavond, 27 juni 2018, vanaf 19.00 uur, vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de verpleeghuizen met Minister De Jonge (VWS). Branchevereniging ActiZ roept in de aanloop naar het debat, minister De Jonge op om zijn voorgenomen besluit om het kostenonderzoek Wet langdurige zorg (Wlz) niet te effectueren voor VVT-sector te heroverwegen en met de zorgorganisaties in de langdurige zorg te kijken hoe de extra middelen zo kunnen worden ingezet dat deze optimaal bijdragen aan de beoogde kwaliteitsverbetering.

Achtergrond: NZa-kostprijsonderzoek

Eind 2017 heeft de NZa een groot onderzoek uitgevoerd naar de kosten in de langdurige zorg. Daaruit blijkt dat de tarieven gemiddeld genomen niet kostendekkend zijn. Een belangrijke oorzaak daarvan is het langer thuis wonen: ouderen gaan later naar het verpleeghuis, maar hebben dan ook direct een intensieve zorgvraag. Als gevolg hiervan kunnen veel organisaties met de beschikbare middelen onvoldoende aan de zorgvraag tegemoet komen en dat uit zich onder meer in een te hoge werkdruk van medewerkers.

Het NZa-kostenonderzoek laat twee dingen zien:

  1. de huidige tarieven zijn gemiddeld genomen niet kostendekkend;
  2. de onderlinge weging van de profielen sluiten niet meer aan bij de werkelijkheid.

Knelpunten in de bestaande bedrijfsvoering

Veel zorgorganisaties in de langdurige zorg hebben de afgelopen twee jaar een deel van hun budget voor vastgoed (Normatieve HuisvestingsComponent, NHC) en hun reserves gebruikt om extra zorg in te kunnen zetten. Gevolg daarvan is dat investeringen in gebouwen zijn uitgesteld, terwijl de sector kampt met verouderd vastgoed. Bovendien gaan zorgorganisaties de komende jaren fors investeren om hun gebouwen energiezuiniger te maken. Op termijn is deze substitutie van zorg uit het vastgoedbudget geen wenselijke en houdbare situatie.

Branchevereniging ActiZ vindt het belangrijk dat recht wordt gedaan aan de uitkomsten van het kostenonderzoek door de NZa uit 2017 en dat de zorgorganisaties in de langdurige zorg per 2019 kostendekkende tarieven ontvangen. 

Relatie extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het kabinet, met kamerbrede steun, stelt de komende jaren veel extra geld beschikbaar voor de invoering van het in februari 2017 vastgelegde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze middelen zijn wat ActiZ betreft voldoende om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren.

De ActiZ-fact sheet illustreert de noodzaak van kostendekkende tarieven als basis voor de kwaliteitsverbetering. De situatie van 2016 (uitgangspunt voor het NZa-onderzoek) wordt vergeleken met wat het ministerie van VWS nu voorstelt en wat ActiZ als alternatief voorstelt.

ActiZ, met name de Kerngroep Wonen en Zorg, onderschrijft dat het samengaan van de uitkomsten van het NZa-onderzoek en het vaststellen van reële tarieven een lastig te ontwarren knoop is. Het lopende overleg met het ministerie van VWS blijft constructief en oplossingsgericht.

Voor alle duidelijkheid, ActiZ heeft de minister van VWS nu niet gevraagd om extra geld. Wel vragen de aangesloten zorgorganisaties een deel van die extra middelen te kunnen inzetten om bestaande problemen op te lossen. Zonder die ruimte dreigt er een paradoxale situatie te ontstaan: enerzijds komen er veel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering, terwijl zorgorganisaties anderzijds geen middelen hebben om bestaande problemen in hun organisaties op te lossen. In de praktijk: wanneer een zorgorganisatie kampt met verouderd vastgoed of met gebrekkige ICT kunnen de investeringen in kwaliteit geen optimaal effect sorteren.

Juist omdat de komende jaren extra middelen beschikbaar komen zijn deze problemen goed op te vangen. Door de tarieven te herijken worden bestaande onevenwichtigheden recht getrokken en komen de middelen daar terecht waar ze het hardst nodig zijn.

FH.PNG

Laatste nieuws